Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Støtte fra Miljødirektoratet, Kolarctic CBC og fond sikrer gjennomføring

Miljøforbedrende tiltak i Juleelva – NVE gjennomfører nå anleggsarbeider

I perioden fra ca 1950 og fram mot 1980-årene ble det gjennomført mange store flom- og erosjonssikringsanlegg langs Juovlajohka/Julelva. Elvebreddene ble rettet ut og erosjonssikret i jevne, fine svinger. Hastigheten på vannet steg og avrenningen til sjøen gikk fort. Oppvekst- og gyteområder for sjørøye ble ødelagt. Inngrepene i Juovlajohka/Julelvvassdraget førte også til at rødlistearten polarvalmue fikk ødelagt naturlige habitater.

Fra 2012 og framover er det gjennomført flere tiltak for å restaurere vassdraget. Dette er gjort på strekninger der ikke dyrka mark, bygninger, veier eller annen infrastruktur vil være truet. Arbeider har vært utført i hovedelven, side-elvene Hánájohka/Hanajohka og Basávžžejohka, og sideløpet Petter Morsobekken. Forbygninger har vært fjernet eller flyttet, sideløp er gjenåpnet, terskler er justert og kulper har blitt gravd opp. I hovedelven er en ødelagt forbygning flyttet og gjenreist.

Bilde: NVE bygger ny forbygning/flomvoll med masser fra gammel forbygning (Fra film ved Anders Bjordal, NVE)

Vinteren 2019/20 gjennomføres det flere tiltak i Hánájohka/Hanajohka og Petter Morsobekken, og det gjennomføres tiltak på nord- og sørsiden av hovedelven. På sørsiden av Julelva/Jouvlajohka skal 1,5 km forbygning flyttes bort fra dagens elveløp for å gjenåpne gammel flommark. På Nordsiden skal det lages en opning i forbygning for å slippe strømmende vann inn på flommarken bakenfor og nedenfor.

NVE utfører arbeidene etter 2 tiltaksplaner der kostnadene er beregnet til kr 250 000 og kr 2 000 000. Tana kommune dekker 20% av dette ved distriksandelen. Tilskudd gjennom støtteordning for vannmiljøtiltak hos Miljødirektoratet (MD) på i alt kr 840 000 har sørget for at Tana kommune kan bidra slik at tiltakene gjennomføres. Midlene har gått til detaljreguleringsplan, disktriksandel og skisseprosjekt for gang og skuterbru. Austertana bygdelag og dens fiskegruppe har også bidratt til å sikre gjennomføringen ved å godkjenne bruk av kr 120 000 fra fond til disktriksandelen. Konsesjonæren Pasvik Kraft betaler årlig inn kr 30 000 på fondet til opphjelp av fisk i Julelvvassdraget.

Restaureringen av Juleelva/jouvlajohka er også en del av det grenseoverskridende samarbeidet Kolarctic CBC og under dette Rearc (Ecological Restoration of Arctic Rivers). På sistnevntes facebookside kan man se film fra arbeidet i Julelva/Jouvlajohka (engelsk tale). Kolarctic støtter tiltaket med kr 800 000.

Arbeidet med flytting av 1,5 km forbygning i hovedelven startet i oktober. Nå starter også arbeidene med de mindre tiltakene i Hanaelva/Hánájohka og Petter Morsobekken.

Skisse: Status for arbeidet før juleferien. Fjernet gammel forbygning vises med rød strek, ny forbygning med gul strek. Røde sirkler er kulturminner/gammetufter (Anders Bjordal, NVE).

Gjenoppretting av naturlig flommarker ved flytting av 1,5 km forbygning vil føre til bedre forhold for sjørøya ved at vannhastigheten reduseres, oppvekstarealet økes og forholdene blir bedre i flomperioder. Sammen med de andre tiltakene vassdraget skal det bidra til at røyebestanden tar seg opp igjen. Tilbakeføring til naturlige habitater vil også bedre forholdene for den sårbare arten Polarvalmue.

Tiltakene i Jouvlajohka/Julelvvassdraget er en del av arbeidet i Tana vannområde og innlemmet i forvaltningsplanen for NorskFinsk Vannregion. Vannforvaltningsplanen er laget i henhold til vannforskriften der EUs vanndirektiv er innlemmet.