Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkesmannen har i dag varslet at reinen er flyttet ut av området

Midlertidig motorferdselsforbud i Vestertana-området er opphevet

Fylkesmannen viser til forskriftsvedtak om midlertidig motorferdselsforbud i Vestertana-området datert 27. mars 2015.

Fylkesmannen har bedt kommunen kunngjøre følgende:

Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 fatter Fylkesmannen i Finnmark følgende forskriftsvedtak:

Det midlertidige motorferdselsforbudet i Vestertana-området oppheves fra og med i dag 7. april 2015.