Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Medlem/varamedlem i Forliksrådet for perioden 2021-2024 ?

Du kan melde din interesse for å være medlem/varamedlem til forliksrådet eller medlem møtefullmektige til forliksrådet for perioden 2021-2024.
E-post: postmottak@tana.kommune.no
SMS: til 46400305  

Frist 18. september.
(valget skal gjennomføres av kommunestyre i møte 8. oktober 2020)

Forliksrådet
Det skal velges tre faste medlemmer (blant disse en formann) og like mange varamedlemmer til forliksrådet, jf. domstolloven § 27. Forliksmedlemmer er
dommere og domstolloven § 53 gjelder. Vilkår for å kunne velges til forliksmedlemmer

  • Vedkommende må ha fylt 25 år.

  • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1.

  • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.

  • Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg

Utelukkelse fra valg for valg til forliksrådet: Etter domstolloven § 56 første leddd andre punktum gjelder domstolloven §71 - §74

Det en stor fordel å ha digital kompetanse.

Møtefullmektige i forliksrådet
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. I Tana skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.