Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 10.10.2019

Lokalt selvstyre

Tanken bak det lokale selvstyret (formannskapslovene fra 1837) er at kommunene i størst mulig grad skal ta avgjørelser i saker som angår dem selv. Et viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærhet til dem avgjørelsene gjelder.

Kommunens inntekter er direkte skatt fra innbyggerne, kommunale avgifter og overføringer fra staten. Staten prøver å jevne ut økonomiske forskjeller mellom kommunene i landet vårt, og sikre et visst tjenestetilbud i hele landet ved å gi statlige overføringer.
Kommunestyret
Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. Tana  har 19 representanter i kommunestyret.
Kommunelovens § 6 bestemmer at kommunestyret er det øverste, styrende organet i kommunen. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og medlemmer til andre kommunale styrer, råd og utvalg. Kommunestyret behandler saker som legges fram av formannskapet, råd og utvalg.
Formannskapet har 7 medlemmer og varamedlemmer, som velges blant kommunestyrets medlemmer.
Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen