Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Leirpollen transformatorstasjon - høring av endringssøknad

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt endringssøknad fra Varanger Kraftnett AS for oppgradering av Leirpollen transformatorstasjon. NVE ønsker synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere ev. negative virkninger. Uttalelser må sendes NVE innen 03.10.2018.

Varanger Kraftnett fikk den 03.07.2015 konsesjon til å oppgradere Leirpollen transformatorstasjon. Tiltaket er en del av arbeidet med spenningsoppgradering av regionalnettet på Varangerhalvøya fra 66 kV til 132 kV. Dette er nødvendig for å tilrettelegge for vindkraftutbygging og økt forsyningssikkerhet på Varangerhalvøya.

Varanger Kraftnett søker nå om to alternative utforminger av Leirpollen transformatorstasjon innenfor eksisterende tomteareal. De søker primært om å bygge den nye stasjonen med ett innendørs, gassisolert 132 kV koblingsanlegg (GIS), et nytt stasjonsbygg med en grunnflate på ca. 210 m2, samt et planert uteareal rundt dagens ledningsmaster på ca. 50 m2. Sekundært søker de om å bygge et utendørs, luftisolert 132 kV koblingsanlegg med et stasjonsbygg med en grunnflate på ca. 170 m2 og et planert, inngjerdet uteareal for koblingsanlegget på ca. 480 m2. For begge alternativ søker de også om å bygge en vei rundt stasjonsområdet som totalt utgjør ca. 120 m2 og er innenfor dagens tomteareal. Varanger Kraftnett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

NVE ønsker synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere ev. negative virkninger. Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4129&type=A-1. Uttalelser sendes som e-post til nve@nve.no eller som brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO. Uttalelser må sendes NVE innen 03.10.2018.