Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Ledige undervisningsstillinger

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Fra 1. august 2020 har skolene i Tana kommune ledige lærerstillinger, både faste og vikariater. Tilsettingen skjer ved den enkelte skole. Se under for de ulike behovene hver enkelt skole har.

Lærerstillinger ved Tanabru skole ID 857

Skolen er 1 -10 skole med ca. 120 elever. Skolen har 25 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». Tanabru skole holder til i moderne, nye lokaler og har svømmehall, flerbrukshall og andre idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.

Skolen har behov for lærere som kan undervise i matematikk, engelsk og norsk på barne- og ungdomstrinnet, i tillegg til fagene samisk, finsk, duodji og spesialpedagogikk

Kontaktperson: rektor Heidi Merete Wilsgård, tlf. 455 17 791, e-post: Heidi.Wilsgard@tana.kommune.no

Lærerstillinger ved Boftsa oppvekstsenter ID 856

Boftsa skole er en del av Boftsa oppvekstsenter som også rommer barnehage og SFO.

Skolen er fådelt med 1.-7.trinns elever. Det er 36 elever på skolen, og 6 faste lærerstillinger.

Boftsa skole har behov for allmennlærer som kan undervise i matematikk, naturfag, kroppsøving, samfunnsfag, norsk, samisk og engelsk på mellomtrinnet og småtrinnet. Lærere med samisk og engelsk vil bli foretrukket.

Skolen har også behov for lærer med spesialpedagogikk.

Skolens kontaktperson: rektor Marit Linda Johnsen, tlf. 455 17 761, e-post: marit.linda.johnsen@tana.kommune.no

Lærerstillinger ved Sàmeskuvla ID 855

Deanu sámeskuvla fállá sámegiela gáiddusoahpahusa eará skuvllaide.

Skuvllas leat 87 oahppi 1.-10.ceahkis.

Deanu sámeskuvllas leat rabas muhtiin oahpaheaddji virggi; sadjásaš virggit, ja sáhttet šaddat bistevaš virggit. 

Fágasaváldagat: eaŋgalas, dárogiella ja matematihkka. Ohccit eará fágain sáhttet ohcat.

Skuvllas lea dárbu smavvaskuvlla oahpaheaddjiide.

Oahpahus- ja bargogiella lea sámegiella.  Gáibádus: Dat gii biddjo virgái ferte máhttit sámegiela.

­­­­­­­­­­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deanu sámeskuvla tilbyr samisk fjernundervisning til andre skoler.

Skolen er en 1 – 10 skole med 87 elever.

Deanu sámeskuvla har ledig et antall lærerstillinger; vikariater og mulig faste stillinger. 

Fagønsker: engelsk, norsk og matematikk. Søkere med andre fag anbefales å søke.

Skolen har behov for småskolelærere.

Undervisnings- og arbeidsspråk er samisk.  Krav: De som tilsettes må beherske samisk.  

Skuvlla gulahallanolmmoš/ Skolens kontaktperson: rektor Berit Ranveig Nilssen, tlf. 455 17 781, e-post: berit.nilssen@tana.kommune.no

Lærerstillinger ved Austertana skole ID 854

Austertana skole er en del av Austertana oppvekstsenter som også rommer barnehage og SFO.

Skolen er en 1-7 skole med 7 elever.

Fagønsker: matematikk, norsk, musikk, kunst og håndverk. Søkere med andre fag anbefales å søke.

Skolens kontaktperson: rektor Hanne Merete Morso Johnsen, tlf. 464 00 325, e-post: hanne.merete.johnsen@tana.kommune.no

Inntil 50 % stilling som pedagog ved Sirma skole ID 853

Sirma skole er en udelt skole med 1. – 7.trinns elever.

Undervisnings- og arbeidsspråk er samisk.  Krav: De som tilsettes må beherske samisk.  

Skuvlla gulahallanolmmoš/Skolens kontaktperson: rektor Sonja Synøve Guttorm, tlf.455 17 771, e-post: sonja.guttorm@tana.kommune.no

Felles for alle stillinger

Kvalifikasjoner:

  • Allmennlærer.
  • Andre med relevant utdanning og erfaring kan tas med i betraktning.
  • Vi ønsker at du har relevant faglig og pedagogisk utdanning, er selvstendig, men også viser stor evne til samarbeid og fleksibilitet, og har en praktisk, variert og motiverende undervisningsform.
  • Det kreves godkjent utdanning iht. Opplæringslovens kap. 10 med forskrift.

Personlige egenskaper:

  • Har elevens læring i fokus.
  • Skape gode relasjoner til elever, foresatte, samarbeidspartnere og kolleger.
  • Stabilitet, høy grad av tilstedeværelse og personlig egnethet vektlegges.
  • Iht. Opplæringsloven § 10-9 må tilfredsstillende politiattest fremlegges for ansettelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen

På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Ohcanáigi/ Søknadsfrist: 1.3.20