Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Sist oppdatert 07.12.2021

Ledige boligtomter og næringsarealer i Tana

Vi har oppdatert oversikten over ledige tomter i Tana etter detaljregulering for Čorroguolbba boligfelt ble vedtatt i juni 2018.

Næringsarealer i Tana

Boligbygging i Tana kommune
 
Ledige tomter i regulerte felt:
 
Tana bru
 
Čorroguolbba
 
Sieiddájohguolbba 
 
 
 
 
65 tomter

   7 tomter

 
 

Planutsnitt

Seida
Bjørkelia Nordre
 
Privat felt
Vann: Kommunalt, etablert
Avløp: Privat
 
15 tomter 
 
 
Fanasgieddi (Båteng)
Vann:   Kommunalt, etablert
Avløp: Kommunalt, må etableres
Krav: 4 boliger kan føres opp før felles avløpsanlegg må etableres.
 
4 tomter
Buolbmát (Polmak Sør)       
 Innenfor det regulerte boligfeltet
 
3 tomter
Leirpollskogen (Austertana)            
 
Tomter for spredt boligbygging:    Utbygger MÅ selv få til avtale om tomt og opparbeide tomta
 
Sirma
Suveguolba
           
 
 
6 tomter
 
 
Sirma
Tverrbakken
 
 
 
 
3 tomter
 
Jálvijohka     
 
 
1 tomt
Storfossen     
 
 
1 tomt
Gieddejohka 
 
 
4 tomter
Buolbmát (Polmak Nord)                 
Privat grunn
 
3 tomter
Alleknjarg     
Privat grunn
 
4 tomter
Holmesund    
Bo 9: Jogašsieđga (Holmesundsletta)       
           
Grunn: Privat, gnr. 12/88
Krav: Opprettholde en viss vegetasjonsskjerm.
 
 
2 - 4 tomter
 
Hedeguohppi
Privat grunn
Vann: Kommunalt
Avløp: Private anleggLNFR-B17: 5 boliger
LNFR-B18: 1 bolig
LNFR-B19: 3 boliger
 
9 tomter
Suohpanjarga og Skiippagurra
 
Privat grunn
Vann: Kommunalt
Avløp: Private anlegg, på sikt offentlig for deler av området 
LNFR-B 11: 1 bolig
LNFR-B 12: 6 boliger
LNFR-B 14: 4 boliger
LNFR-B 16: 1 bolig
 
 
12 tomter

 

 
Skiippagurra
Gándaoaivi (B14)    
Privat grunn
Vann:   Kommunalt
Avløp: Privat fellesanlegg
Anleggsbidrag må påregnes for framføring av strøm.
 
8 tomter
 
Vestre Seida                             Sør:
 
 
 
 
 
 
                                                 Nord:
Privat grunn
Vann: Kommunalt
Avløp: Private anlegg
LNFR-B 6: 6 boliger
LNFR-B 7: 4 boliger
LNFR-B 8: 4 boliger
 
Omfatter festegrunn 
 
 
14 tomter
 
 
 
 
6 tomter
 
 
 
 
 
 

Luftjok                              Sør:

 

 

                                         Nord:

LNFR-B 2
 
 
Anleggsbidrag for strømframføring
4 tomter
 
 
2 tomter
Masjoksletta (sør)  
Plankrav: Boliger i 1 – 1 ½ etg.
Felles avkjørsel
5 tomter
 
 
 
 
Masjokdalen 
Bo 17: Masjokdalen nedre
 
                                                           
1 tomt 
Masjokdalen 
Bo 18: Masjokdalen øvre
 
            
1 tomt
Fingervann
Krav: Felles avkjørsel fra RV 890.
 
6 tomter
Holmfjell       
Grunn: Privat, gnr. 15/37
Krav: Må ikke bygge på dyrket mark.  
2 tomter
Golggotjohka/ Gulbjok        
 
 
8 tomter
Boftsa            
Krav: Felles avkjørsel. Tillatelse fra landbruksmyndighetene. 
4 tomter
Rustefjelbma
Rustefjelbma (BB 10) 
Privat grunn
Vann:   Privat
Avløp: Kommunalt    
Plankrav: Nei 
 
5 tomter           
 
Rustefjelbma
Bo 22: Rustefjelbma    
 
Grunn: Privat
 
3 tomter
 
 
Austertana    
Bo 24: Leirpollskogen sør
                                                          
Grunn: Privat 
 
2 tomter
 
Austertana    
Bo 25: Austertana
 
 
3 tomter
 
 
Smalfjord       
Bo 26: Smalfjord kai   
                                                          
Ikke brudd mot horisonten     
 
1 tomt
 
Smalfjord       
Bo 27: Smalfjord vest 
                                                          
Krav: Felles avkjørsel
 
 
3 tomter
 
Deanodat (Vestertana) Leibos                       
 
 
 
4 tomter
 
Deanodat (Vestertana) Lássanjárga
 
Krav: Bebyggelsen, minst 50 meter fra sjøen. Eksisterende avkjørsler skal benyttes. 
           
 
3 tomter
 
 

 

Ønsker du andre tomter? Det kan være mulig.

Kommunen har vedtatt en lempelig dispensasjonspraksis når det gjelder boligbygging i LNF områder utenfor sentrumsområdet (jf. * nedenfor). Dette innebærer at i enkeltsaker der ingen viktige, allmenne interesser blir skadelidende, og ingen av høringsinstansene har avgitt negativ uttalelse, vil kommunen som regel gi dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 7. Viktige interesser som kommunen vil vurdere er forholdet til vassdrag, primærnæringene, natur- og kulturminnevernet.
 
* I sentrumsområdet, Luftjok - Tana bru - Skiippagurra, og i området mellom Lišmajohka og Mokeveaijohka på vestsiden av Tanaelva, skal all utbygging skje planmessig innenfor byggeområder i arealdel-, regulerings- eller bebyggelsesplan.
 
 
Kontakt:
Tana kommune, v/Utviklingsavdelingen, tlf. 464 00 200