Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden

Kunngjøring av planvedtak - fylkesvei 98

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune detaljreguleringsplan for fv. 98 Leaibbosjohka - Rattovuotna/Smalfjorden den 15. februar 2018.

Planområde - Kart

Bakgrunnen for planen

Dagens fv. 98 mellom Leaibbosjohka og Ráttovuotna/Smalfjorden er preget av dårlig linjeføring, smal veg, setningsskader og dårlige siktforhold. Finnmark fylkeskommune som vegeier ønsker å oppgradere fylkesvegen slik at den kan ivareta en viktig rolle som forbindelse mellom Øst- og Vest-Finnmark. Da det flere steder er nødvendig å gå utenfor dagens vegareal, krever tiltaket detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Denne reguleringsplanen legger til rette for utbedring av vegen til tofelts veg med 6,5 meter asfaltert bredde. To smale bruer blir også utbedret.

 

Planforslaget

Detaljreguleringsplanen består av plankart, planbestemmelser og en planbeskrivelse som omtaler bakgrunnen for planen, prosessen, rammebetingelsene og virkningen av planen. I tillegg er det gjennomført egen utredning for naturmangfold og utarbeidet en landskapsanalyse med veileder. Reguleringsplanen er vurdert til å ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter KU-forskriften § 4. Det er derfor ikke utarbeidet en egen konsekvensutredning av veioppgraderingen.

 

Detaljreguleringen legger til rette for ny veg med raste- og parkeringsplasser mellom Leaibbosjohka og Ráttovuotna/Smalfjorden. Ny veg vil for det meste følge traséen for gammel veg. Fordi ny veg vil ha vesentlig høyere standard, vil arealbruken på begge sider av vegen øke. Det er behov for større areal til grøfter, skjæringer og fyllinger. Det er i planbestemmelsene satt av midlertidige anlegg- og riggområder.

 

Virkninger av planen

Planforslaget legger til rette for bedre framkommelighet, kortere transporttid og større trafikksikkerhet. Vintervedlikeholdet forventes å bli lettere, noe som også bidrar til å øke framkommeligheten.

 

54 eiendommer blir berørt. Det er behov for innløsing av tre fritidsboliger.

  • Fritidsbolig på eiendommen gnr 20, bnr 41 i Deanodat/Vestertana.
  • Fritidsbolig på eiendommen gnr. 20, bnr 37 i Gállošgohppi/Steinvik.
  • Fritidsbolig på eiendommen gnr 20, bnr 146 i Ráttovuotna/Smalfjord.
  • Dagens avkjørsler blir oppgradert slik at de tilfredsstiller kravene til veg- og gateutforming i Statens vegvesens håndbok N100.
  • Kryss til kommunal veg som går til Gárggogeahci/Steinnes legges om slik at det tilfredsstiller kravene i håndbok N100.

Tre fyllinger vil bli spesielt store: 1. Området inntil Vestertana naturreservat, 2. Torhop-dumpa, 3. Knapp sving før nedkjøring til Guovdagárjávri/Sommersetvann. Det gamle massetaket ved Ávskar/Auskarnes skal brukes til permanent deponi. En del av strandsonen i Tarmfjordbotn vil fylles ut.

 

Gjennomføring av forslag til plan

Den videre framdrift, samt finansiering av prosjektet, blir besluttet av fylkeskommunen med bakgrunn i vurderinger som gjøres av Statens vegvesen.

Det er stilt rekkefølgekrav for utføring av tiltakene i planbestemmelsene. Det gjelder forhold knyttet til atkomstveier, kulturminner og midlertidig anlegg- og riggområde. Det skal lages en Ytre Miljøplan som skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres

 

Eventuell klage

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

En klage skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. I klagen skal det angis vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnene for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kom fram.

Klage sendes:

   Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no.

 

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3.