Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Konfliktrådene i Nord-Troms og Finnmark søker etter meglere

Konfliktrådene i Nord-Troms og Finnmark søker etter meglere i kommunene Karasjok, Tana, Nesseby, Kautokeino, Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord.

Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet, og organiserer en meglertjeneste som har til oppgave å megle mellom parter som er i konflikt. Meglingen tilbys i alle kommuner, og er gratis. Det finnes til sammen 22 konfliktråd som hver ledes av en konfliktrådsleder. Konfliktrådets virksomhet er regulert i Lov om megling i konfliktråd.

Det har vært en stor økning av antall saker til konfliktrådene. Flere saker kommer fra samisk-talende områder, og vi trenger derfor nye meglere i ovennevnte kommuner. Vi ønsker med dette å etablere en meglergruppe med samisk bakgrunn og identitet.

Å være megler er et offentlig verv for fire år med muligheter for forlengelse. Meglervervet er basert på legmannsprinsippet. Det kreves derfor ingen spesiell utdanning, men vi legger stor vekt på personlige egenskaper.
Som megler bør du
-         være fylt 18 år
-         ha god vandel og stemmerett ved kommunale valg
-         ha gode kunnskaper om samiske samfunnsforhold, og gjerne kjennskap til reindrifts-næringen
-         beherske det samiske språk godt
-         ha interesse for og tid til vervet
-         være personlig egnet
 
Timehonorar er for tiden kr. 130,-. Megling foregår som regel på ettermiddags- og kveldstid utenom ordinær skole- og arbeidstid. Megler tar kontakt med og innkaller parter til megling, leder meglingsmøtet og bidrar til felles forståelse og løsning av den enkelte sak. En avtale mellom partene formuleres skriftlig og godkjennes av megler. Det må påregnes noe reise-virksomhet. Reise dekkes i h.h.t statens regulativ.  
 
Obligatorisk opplæring vil bli gitt.
 
Megler må forvente å kunne fremlegge forenklet politiattest.
 
Søknad sendes innen 28. november pr. e-mail til: arnfinn.moen@konfliktraadet.no eller som brev til: Konfliktrådet i Øst-Finnmark, Statens Hus, Damsveien 1, 9815 Vadsø.

Søknadsskjema og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til konfliktrådsleder Arnfinn Moen, tlf. 78 95 05 88/99 47 37 03. Se også vår nettside: http://www.konfliktraadet.no