Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kompetanseutvalget utsatte saken om skoletilbudet innen videregående opplæring

Under møte i Alta den 5. november hvor skoletilbudene innen videregående opplæring i Finnmark ble utsatt pga at innspillene fra skolene og flere kommuner ikke var vedlagt saken til behandlingen. I tillegg ønsket kompetanse utvalget å ha en prinsippdebatt som skoletilbudet som egen sak. Dette var ikke oppført på sakslista.
Deler av kompetanseutvalget FFK 2008

Fra Tana kommune har vi i lag med Tana videregående og næringslivet jobbet i flere år med å få på plass studiespesialisering ved Tana bru. Dette vil ikke bli behandlet før i neste møte som vil bli avholdt i Vadsø Uttalelse fra Tana kommune: 

Når kompetanseutvalget vedtar utdanningstilbudet for skoleåret 2009/2010 i Finnmark, kan fylkeskommunen bidra til å redusere antall borteboende elever i fra Tana kommune.
 
Tana kommune har sammen med næringslivet i flere år arbeidet for at det opprettes tilbud om studiespesialisering ved Tana bru. Vi har et sterkt ønske om at det skal gis et bredere videregående tilbud også i vår kommune. I Tana kommune gis det færrest studietilbud pr 1000 innbyggere i regi av fylkeskommunen ihht til studiekatalogen for 2008/2009. (se nederst i dokumentet). Tana VGS har kun 5 linjevalg i forhold til de andre videregående som har det mangedobbelte. I Tana sakker vi dermed akterut i forhold til de andre videregående skolene. Vi har registrert at utdanningsnivået i Øst-Finnmark er lavere enn gjennomsnittet i Finnmark.
 
Vår hovedmålsetting
Å redusere antall borteboende elever fra Tana kommune i den videregående skolen, samt etablere positiv relasjon mellom ungdommen, næringslivet og sin hjemkommune
 
Stor andel av Tanaungdommen må flytte ut for å studere
Tana kommune er i dag en stor ”eksportør” av ungdom i aldersgruppene fra 16 år og oppover. Mer enn 80% av ungdommene våre må ut av kommunen for å ta videregående utdanning.
 
Lokalsamfunnet har dermed et betydelig underskudd av ungdommer i aldersgruppen som tar videregående utdanning store deler av året. Dette oppleves som et stort ”tap” da disse ungdommene ellers ville vært aktive bidragsytere i samfunnslivet lokalt. Familien og ungdommen får større kostnader enn familier i de fleste andre kommuner i Finnmark hvor de kan bo hjemme lengre.
 
Vi har også registrert at det har vært problemer med å skaffe nok studentboliger i Vadsø og Kirkenes for skoleåret 2008/2009. Ved at færre er borteboende vil behovet for studentboliger reduseres. Det er flere elever i fra Tana og Nesseby kommune enn fra andre kommuner som ønsker samisk språk. Dette vil kunne ivaretas på en god måte i Tana.
 
 
Næringslivet trenger ungdommen
Næringslivet i Tana har vært meget aktive i arbeidet om å få etablert tilbud om studiespesialisering i kommunesenteret i Tana kommune. Studiespesialisering er et tilbud som vil kunne passe størst andel av kommunens ungdom og som ikke vil kreve større investeringer for å få på plass.
 
Næringslivet i Tana har uttrykt at det er nødvendig med bedre kontakt med potensiell fremtidig arbeidskraft. Dette vil være mye enklere når man har ungdom i ”riktig” alder i nærområdet. Næringsforeningen vil legge til rette for god samhandling gjennom arbeidsmuligheter og på andre måter. Det er ønskelig å få snudd en negativ befolkningsutvikling som har pågått i flere år, da er lokale studietilbud utrolig viktige.
 
Kartlegging av ønsker blant elever og foresatte
Tana kommune fikk foretatt en kartlegging blant elever og foresatte i ungdomsskolene i Tana oktober 2007 om hvilke ønsker de har i forhold til videregående skole tilbud. Konklusjonen fra undersøkelsen viser at 84 % av de foresatte på ungdomstrinnet var positive til et videregående tilbud ved Tana bru. 15 % tilhørte "vet ikke gruppen".  Ingen uttrykte seg imot et slikt tilbud. Bare 39 % av elevene på ungdomstrinnet var negative til å gå på videregående skole ved Tana bru, 35 % var positive og 26 % svarte vet ikke. Elevenes oppslutning for et lokalt tilbud var betydelig høyere enn forventet.
 
Hvordan kan man løse det?
Studietilbudet ønskes lokalisert til kommunesenteret som en avdeling av Tana videregående skole. Dette vil etter vår mening være med å bidra til å videreutvikle Tana videregående skole og at skolen får større betydning som utdanningsinstitusjon for elever i fra Tana og Nesseby.
Rammen til Tana videregående skole må økes tilstrekkelig slik at tilbudet kan etableres ved Tana bru og at felles læreressurser kan benyttes. Fra Tana VGS side er det gjort beregninger om at dette vil kreve kr 730.000 + evt leie av lokaler.
 
Hvorfor Tana bru og ikke i eksisterende lokaler i Bonakas på Tana videregående skole?
 
Tana VGS i Bonakas har tidligere hatt klasser innenfor allmenne fag, men pga lav søknad har tilbudet blitt inndratt. For å rekruttere flest mulig av ungdommene fra Tana til å velge lokalt, må tilbudet etableres i kommunesenteret. Det er kortest avstand til kommunesenteret fra alle deler av kommunen og flest grunnskoleelever finnes i sentrumsområdet. Det vil også være kortere avstand for eventuelle elever fra Varangerbotn i Nesseby kommune som kan redusere antall borteboere derfra og. I kommunesenteret har vi flesteparten av kommunale tilbud, fritidstilbud og en konsentrasjon av næringsliv.
 
For øyeblikket er det uproblematisk å skaffe lokaliteter til studiespesialisering i kommunesenteret. Tana kommune stiller dessuten gjerne opp for å finne egnede lokaliteter. Det er også tilgang på flere telematikkstudioer i kommunesenteret som kommunen i dag, som blant annet benyttes i forbindelse med høyskolestudier i studiesenteret.no
 
Vil også peke på muligheten for spesialisering innen idrett og kultur. Rundt kommunesenteret er det mange gode muligheter for idrett gjennom meget gode anlegg og trenere. Dessuten har kommunen en meget oppegående kulturskole med veldig bred kompetanse.
 
Mange lærere som i dag underviser på Tana VGS kjører i dag forbi kommunesenteret på tur til sin arbeidsplass i Bonakas. Dermed burde ikke kjøring for lærere føre til økte kostnader.
 
Det har vært tilbud om studiespesialisering (allmennfag) i kommunesenteret tidligere og i tilknytning til Seida skole. Som en kuriositet kan det nevnes noen ”kjente” Tanaværinger som benyttet tilbudet da: Kyst-og fiskeriminster Helga Pedersen og rådmann i Tana kommune Jørn Aslaksen.
 
Jeg håper at kompetanseutvalget anser at vårt ønske er berettiget og støtter opp om det gjennom et positivt vedtak.
 
 

Skole
2007/08
2008/09
Innbyggere
Tilbud/ 1000 innb
20034 Alta vgs
28
35
18 272
1,9
20032 Hammerfest vgs (inkl Kvalsund)
21
23
10 508
2,2
20011 Kirkenes vgs
23
27
9 518
2,8
20012 Vadsø vgs
11
12
6 062
2,0
20023 Lakselv vgs
10
17
4 059
4,2
20044 Tana vgs (inkl Nesseby)
4
5
3 810
1,3
20020 Nordkapp vgs
14
15
3 219
4,7
20041 Samisk vgs Kautokeino
11
13
2 947
4,4
20040 Samisk vgs Karasjok
8
10
2 866
3,5
20016 Vardø vgs
10
11
2 190
5,0
20014 Båtsfjord vgs
6
7
2 090
3,3
20094 LOSA-Måsøy
7
7
1 333
5,3
20093 LOSA-Lebesby
7
7
1 304
5,4
20096 LOSA-Loppa
7
7
1 106
6,3
20095 LOSA-Berlevåg
7
7
1 077
6,5
20091 LOSA-Gamvik
7
6
1 040
5,8
20092 LOSA-Hasvik
6
5
998
5,0
 
187
214
72 399
3,0

 
Antallet tilbud ved de forskjellige skolene i Finnmark, kilden er opplæringskatalogen for forrige og inneværende skoleår. Tilbud per 1000 innbyggere gir en meget fin indikator for hvor høyt oppe/langt nede på prioriteringslista Tana er. Tilbudet er kanskje enda skjevere fordelt enn tabellen viser, det er ikke tatt hensyn til parallell klasser eller tilbud som er opprettet/fjernet etter at opplæringskatalogen ble trykket.