Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunestyrevalget i Tana kommune - for partier og grupper

LOVGRUNNLAG

For generell informasjon om listeforslag - se valgdirektoratets hjemmeside og valghåndboka på Regjerningens hjemmeside

* Valgloven kapittel 6
* Valgforskriften kapittel 3


 

INNLEVERINGSFRIST 1. APRIL 2019

Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00 (dagtid). Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.


 

INNLEVERINGSADRESSE 

Deanu gielda - Tana kommune 
Att. Valgstyret
Rådhusveien 24
9845 Tana 
E-post: postmottak@tana.kommune.no 

Ved personlig innlevering ved fremmøte på Tana rådhus i åpningstiden, kontakt valgstyrets sekretær eller postmottak/arkiv. Underskrifter på listeforslaget skal være skrift på papir. 
 
Det er mulig å sendes listeforslaget (scanet versjon) inn elektronisk innen fastsatt frist til følgende adresse: postmottak@tana.kommune.no med kopi til valgansvarlig på fg@tana.kommune.no 
Merk e-posten "Att. Valgstyret - Listeforslag"
NB! Listeforslag med originale underskrifter skal leveres umiddelbart til kommunen. 

 

MALER FOR LISTEFORSLAG OG VEDLEGG

På Valgdirektoratets side finnes maler for listeforslag og underskriftslister (NB! må skrives ut to-sidig). 

For Tana kommune gjelder følgende i forhold til kandidater:

  • For listeforslag til kommunestyrevalget er det krav at det oppføres minimum 7 kandidater og maksimum 25 kandidater.
  • Partiet/gruppen kan gi inntil 4 kandidater stemmetillegg (forhåndsprioritering). Disse merkes ved å benytte STORE BOKSTAVER i kolonnene for navn (fornavn, etternavn), f.år, stilling/bosted  (​til opplysning er navn på stemmesedlene begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusiv mellomrom).

Merk følgende i forhold til kolonnen stilling/bosted:

  • Det er opp til forslagstillerne om de i tillegg ønsker å påføre kandidatenes stilling eller bosted. Dersom opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted påføres listeforslaget, må dette gjøres for alle listens kandidater.

Merk følgende i forhold til side 2 av listeforslaget:

  • Skal benyttes for å gi opplysninger om de som har skrevet under listeforslaget samt underskrift. I tillegg skal gateadresse og postnr. skrives i skjemaet. Underskrifter skal være skrift på papir

VEDLEGG: Bruk følgende vedlegg for kandidatenes fødselsdato (skal leveres sammen med listeforslaget)  

Merk følgende i forhold til valgbarhet:  ​

  • For å være valgbar til kommunestyrevalget, må kandidatene på valgdagen være folkeregistrert som bosatt i Tana kommune. Dersom en kandidat ikke er bosatt i Tana kommune når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være folkeregistrert som bosatt i Tana kommune på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten.
  • Dersom en kandidat ikke er valgbar til kommunestyrevalget pga sin stilling  jfr. kommuneloven § 14 når listeforslaget innleveres, må det legges med en erklæring på at kandidaten vil være valgbar på valgdagen. En slik erklæring skal være skriftlig på papir og være underskrevet av kandidaten 

Følgende mal for erklæring om valgbarhet kan benyttes


 

BEHANDLING AV LISTEFORSLAG

Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn så snart de kommer inn. Frist for tilbakekalling av listeforslag er tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00 (dagtid).

Valgstyret i Tana kommune skal innen den 1. juni 2019 avgjøre om forslag til valglister og evt. tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Valgstyret i Tana kommune vil ta stilling til listeforslagene i sitt møte 23. mai.

Dersom listeforslagene ved innlevering ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjenom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Valgmyndighetene underretter samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyser om adgangen til å søke om fritak.

Godkjente valglister legges ut til offentlig ettersyn så fort de er godkjent av valgstyret.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremmes innen 7 dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.


 

KONTAKTINFORMASJON 

Valgstyrets sekretær
Frode Gundersen, mobil 46400305, epost: fg@tana.kommune.no

Valgstyrets leder
Frank M. Ingilæ, mobil 46400201, epost: fmi@tana.kommune.no