Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommuneplanens handlingsdel 2015 - 2018

Kommuneplanens handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret 23. april 2015.

Handlingsdelen er ikke et juridisk bindende dokument, men  skal legges til grunn for utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon. Det er et politisk styringsdokument i forhold til

hvilken retning man ønsker kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon skal arbeide mot.

 

Oppbygging av planen

Kommuneplanens samfunnsdel er organisert etter innsatsområder. Kommuneplanens handlingsdel er organisert etter politisk organisering ved formannskap, Miljø-, landbruk og utmarksutvalet (MLU), Oppvekst og kulturutvalget (OKU) og Helse og omsorgsutvalget (HOU). Innsatsområdene i kommuneplanens samfunnsdel finnes under de fire politikkområdene.

Handlingsdelen prioriterer tiltakene etter følgende modell:

A. Tiltak som må gjennomføres neste fire år (gjelder for eksempel allerede vedtatte tiltak).

B. Tiltak som bør gjennomføres når man har ressurser til det.

C. Tiltak som vi vil vente med fordi man mener at andre behov er viktigere å dekke først.

 

Forholdet til årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett og økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet, mens kommuneplanens handlingsdel ikke gjør det. Kommuneplanen omfatter kommunen som samfunn samt tiltak som ikke forutsetter ressurser gjennom årsbudsjett/økonomiplanen.

Sammen med plandokumentet finnes en tiltaksorversikt med økonomikonsekvenser for MÅ-tiltakene de neste fire årene.