Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 er sendt ut på høring til berørte sektormyndigheter og lokale aktører samt til lag og foreninger i Tana. Høringsfristen er 25. oktober 2012

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 sendes til forslag til kommuneplanens handlingsdel 2013-2016 ut til høring med høringsfrist 25. oktober 2012.

Planlagt behandling i råd og utvalg:

Ungdomsrådet                                       23.oktober
Helse- og omsorgsutvalget                      24. oktober
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget       25. oktober

Eldrerådet                                             29. oktober
Oppvekst- og kulturutvalget                    30. oktober
Formannskapet                                      1. november
Kommunestyret                                     8. november

Høringsuttalelser må være oss i hende senest 25. oktober og kan sendes på epost til postmottak@tana.kommune.no.

Spørsmål kan rettes til planlegger tlf 464 00 271, frans.eriksen@tana.kommune.no