Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høringsfristen forlenget til 20. september 2019

Kommuneplanens arealdel - Høring og offentlig ettersyn

Etter forespørsel er høringsfristen forlenget til 20. september 2019.

Kommuneplanens arealdel skal bidra til en planmessig arealutnyttelse i samsvar med målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. Nye utbyggingsområder er utlagt og konsekvensutredet for best mulig å ta hensyn til interesser som berører bruken av arealene i kommunen.

Planen omfatter hele kommunens areal med unntak av arealene i kommunedelplan for sentrum og arealer i eksisterende detaljreguleringsplaner.

Høringsfristen er forlenget til 30. august 

Det er gjort flere hovedgrep i denne planprosessen:

 

 • Omgjøring av større andel av «Landbruks-, nærings- og friluftsområder samt reindrift» (LNFR) til «LNFR-spredt bolig-, fritidsbolig- og næringsbebyggelse» (LS & LSF-områder). Det er beholdt forholdsvis restriktive planbestemmelser mht. nye utbyggingstiltak for viktige landbruksområder. Hovedhensikten med endringen er å ivareta befolkningens ønske om spredt bosetting samt legge opp til en søknadsprosess som gjør dette mye enklere enn i dag.
 • Generelt romslig tillatt utbyggingsvolum for tiltak som er ønskelig i henhold til kommuneplanens samfunnsdel. Romslig tillatt utbyggingsvolum vil redusere antall «uønskede» dispensasjonssaker uten at det får større konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Innføring av «meahcci»/»markaområde» for å tilrettelegge for gammebygging i LNFR-områder, herunder gammebygg som følger samfunnsutviklingen.
 • Opplisting av mindre tiltak som er ønskelig uten krav til detaljregulering. Det inkluderer for eksempel tiltak som utskifting av bruer over Harrelv og Basávžžejohka samt ny isveg-trase i Polmak, parkeringsplasser, allmenne tiltak i friluftsområder m.m.
 • Legge til rette for utbygging av nær 40 nye fritidsboligområder. De aller fleste områdene er små områder som det ikke er hensiktsmessig å kreve detaljregulert siden de er tilstrekkelig konsekvensutredet.
 • Generell byggegrense mot sjø på 30 meter og mot vassdrag på 50 meter samt mot fylkes-/riksvei på 30 meter for bolig for å ivareta befolkningens ønsker om å bo og leve i Tana kommune.
 • Tiltak som i eksisterende plan står i LNFR-område foreslås tatt inn i de arealformål de hører hjemme, eksempelvis blir bygdelagshus tatt inn i områder for offentlig og privat tjenesteyting.
 • Bruk av hensynsone og planbestemmelser for å forebygge uønskede hendelser mht. risiko og sårbarhet.
 • Bruk av hensynssone for å ivareta viktige områder med sær- eller allmenninteresse og båndlegging av områder i henhold til lovverk.

 

De fleste forslagene til endret arealbruk ligger i bebygde områder og på private eiendommer i allerede bebygde områder. Det reduserer konsekvensene av planforslaget.

Det legges ut:

 • 2 nye områder til bebyggelse og anlegg. Det foreslås at disse to områdene detaljreguleres før de tas i bruk.
 • 2 nye boligområder uten krav om detaljregulering før utbygging. 1 boligområde i kommunedelplan for sentrum foreslås unntatt krav om detaljregulering før utbygging.
 • 39 nye områder for fritidsboliger, hvorav krav om detaljregulering for 9 av disse samt krav om detaljregulering for utvidelse av 2 hyttefelt.
 • 2 nye områder til offentlig og privat tjenesteyting. Disse foreslås regulert før de kan tas i bruk.
 • 3 områder for bobil-/caravanvogn parkering uten krav om detaljregulering.
 • 5 massetak for bygder uten krav om detaljregulering.
 • 7 områder for næringsbebyggelse. 6 foreslås unntatt krav om detaljregulering før utbygging.
 • 3 elveforbygninger med krav om godkjenning fra NVE.
 • 3 nye veier, omlegging av isvei samt utskifting av bruer. Alle uten krav om detaljregulering.
 • 1 gang-/sykkelvei med krav om detaljregulering.
 • 3 parkeringsplasser uten krav om detaljregulering.
 • 3 bygdelagshytter.

 

Innføring av hensynsoner for ulike risiko- og sårbarhetsforhold samt for båndlegging av områder i henhold til lover.

Link til konsekvensutredningene av enkeltinnspillene: http://www.tana.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2019-2031.6228525-58102.html

Her kan du laste ned vurderingene av innspillene i en samlet fil (200 MB, bruk bokmerker for å navigere).