Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Oppdatert 16.08.2021

Kommunedirektør

Deanu gielda - Tana kommunes øverste administrative ledelse består av 

Kommunedirektør  Inger Eline Eriksen Fjellgren
Mobil: 464 00 202 
e-post: inger.fjellgren@tana.kommune.no


§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. Administrasjonssjefen er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet:
1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.
4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
 

I tillegg består den administrative ledelsen av to kommualsjefer

anu saari3.jpg  
Anu Nilsen Else Marie Seim
Kommunalsjef for helse og omsorg Kommunalsjef for oppvekst
Mobil + 47 464 00 203 Mobil + 47 464 00 204
e-post: anu.saari@tana.kommune.no epost: ems@tana.kommune.no