Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplanen for sentrumsområdet Luftjok – Tana bru – Skiippagurra er vedtatt

Planen ble vedtatt i kommunestyret  12.juni 2014 etter en lengre debatt. Delplanen omfatter området med bebyggelse i Tanadalen mellom elvene Luovttejohka/ Luftjok og Ruossajohka/ Korselva på østsida av Tanaelva, og mellom Mohkeveaijohka (Vestre Seida) og Lišmmajohka på vestsida av Tanaelva. Målet med planen er å sikre nye utbyggingsområder, samtidig som hensynene til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift blir ivaretatt.

Under sluttbehandlingen ble et stort, framtidig industriområde i Vestre Seida tatt ut av planen pga konflikt med reindriftsinteressene. Samtidig ble arealet avsatt til framtidig massetak i Lišmmajohka redusert etter innsigelse av hensyn til reindriftsinteressene.  Forslaget om et framtidig boligfelt innenfor det gamle massetaket i Lahmveien i Seida (B03), ble opprettholdt.

Delplanen legger rammene for den videre utbyggingen i sentrumsområdet. Det er lagt ut nye boligområder i Luftjok/ Seida, ved Tana bru og i Skiippagurra. I tillegg er det lagt ut et nytt industriområde og et nytt område for hotell ved Tana bru. For de fleste områdene kreves det regulering før utbygging.

Protokollen fra kommunestyremøtet og oppdaterte plandokumenter er på koplingene nedenfor.

Kommunestyrets vedtak av kommundelplanen kan ikke påklages.