Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunedelplan for naturmangfoldet i Tana: Offentlig ettersyn

Tana kommune har utarbeidet forslag til en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet i Tana. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fristen for å gi innspill er 25.januar 2018. Det arrangeres et åpent møte om planen onsdag 17.01.2018.

Tana kommune har vært med i et pilotprosjekt finansiert av Miljødirektoratet der målet har vært å lage en kommunedelplan for naturmangfold. Hovedmålet med planen her i Tana er å få en samlet oversikt og en helhetlig kartframstilling av naturmangfoldet vi har. På koplingene nederst er planbeskrivelsen og 2 plankart. Et av kartene viser verdien av områdene, og et viser hvilken type naturmangfold det dreier seg om. Vi har også lagt kopling til noen eksempler på naturmangfoldet vi har i Tana.

Gjennom arbeidet har kommunen oppdaget at det er mye vi ikke vet. Det gjør at vi gjerne vil ha hjelp av innbyggerne til å kartlegge naturen. Vi anbefaler bruk av internettløsningen artsobservasjoner på https://www.artsobservasjoner.no/. Det vil bli informert om denne løsningen på det åpne møtet 17.01.2018.

Planen er ikke juridisk bindende, men det er foreslått at de områdene som er med i plankartet får en hensynssone i kommuneplanens arealdel. Det innebærer at forholdet til naturmangfold skal vurderes særskilt om noen planlegger et tiltak innenfor et slikt område.

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn, og er tilgjengelig i papirversjon på Tana rådhus. Det arrangeres et åpent møte om planen onsdag 17.01.2018.

Merknader til planen må sendes Tana kommune innen 25.januar 2018. Enten til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA, eller via e-post til postmottak@tana.kommune.no.