Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunalt næringsfond

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Bedriftsstøtte, egen bedrift, bedriftsetablering, investeringsstøtte, næringsliv, tilskudd

Tema

- Næring

Beskrivelse

Formål
Hovedmålsettingen med virkemiddelbruken er å tilrettelegge for et variert og lønnsomt næringsliv basert på lokale tradisjoner og tilgjengelige ressurser.

Bidra til utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i lokalsamfunn som fungerer godt gjennom næringsutvikling og omstillingstiltak. Virkemiddelet skal brukes i samsvar med nasjonale mål for en bærekraftig utvikling.


Det kan gis støtte til tiltak for bedrifter innenfor :
Bedriftsutviklingstiltak så som:
· Produktutvikling
· Samarbeidstiltak/nettverksoppbygging
· Oppstarting av nye bedrifter
· Opplæring/kompetanseutvikling
· Planlegging og undersøkelser
· Markedsføring, forutsatt det foreligger en markedsføringsplan

Fysiske investeringer i bedrifter

Målgruppe

Eksisterende bedrifter 

Nyetablerere, personer med planer om egen virksomhet

Kriterier/vilkår

 Prioriterte innsatsområder
Tiltak som bla. bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom, kunnskapsutvikling, innovasjoner og nyskaping, entreprenørskap og samarbeidstiltak er blant tiltak som vil bli prioritert.

Minst 60 % av den bedriftsrettede støtte skal gå til bedriftsutvikling og av det skal minst 60 % gå til kompetanseutvikling i bedrifter


Hva støttes ikke
· Prosjekter som er igangsatt eller gjennomført på vedtakstidspunktet.
· Driftsstøtte, interne kostnader eller ordinære oppgaver for bedrifter.
· Grunnopplæring, dvs. den allmenn- og fagutdanning som er nødvendig for arbeidets fagområde.
· Tiltak som innebærer salg av de samme produktene på eksisterende marked.
· Miljøskadelige prosjekter.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Egen brosjyre med retningslinjer for næringsfondet.

Partnere

Innovasjon Norge, Finnmark

Sametinget

aaa

Lover og retningslinjer

Egne retningslinjer for næringsfondet

EØS-loven artikkel 61

 

Veilleder i EØS-støtte

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/eos-avtalens-regler-om-offentlig-stotte/id642299

Forskrifter

Kommunalt næringsfond - brosjyre (v2)

Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunalt næringsfond_ver250216

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad sendes inn via portalen www.regionalforvaltning.no. Brukernavn må opprettes. Det er nødvendig med epostadresse for å opprette brukernavn. Kontakt saksbehandler Frans Eriksen på utviklingsavdelingen.

Skjema

Søknad opprettes via www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrister.

Søknaden sendes til

Tana kommune, Næringsfondet, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Saksbehandling

Søknader blir fortløpende behandlet og avgjort av Hovedutvalg for utmark og næring.

Saksbehandlingstid

ca. 1-2 mnd, men avhengig av møteplan for hovedutvalget.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages til overordnet myndighet etter forvaltningslovens kap. VII. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet er mottatt. Nærmere opplysninger om klageadgang eller hjelp til å sette opp klagen kan fås ved henvendelse til saksbehandler.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Utviklingsavdelingen
Postadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA
Besøksadresse:Rådhusveien 24 9845 TANA

Kontaktpersoner

Navn:Frans Eriksen
Tittel:Rådgiver
Epost:frans.eriksen@tana.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-02-19 09:43
Gyldig fra2018-01-08
Gyldig til2021-01-13