Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Detaljregulering for E6 Tana bru er vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for E6 Tana bru i kommunestyremøtet 21.02.2013.

Planomriss

Hensikten med planen er å få etablert ny bru og nye vei- og trafikkløsninger ved Tana bru. Det nye veisystemet er tilpasset fremtidige kjøretøy og trafikkmengde, vil øke fremkommeligheten og bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.

Vedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse til Fylkesmannen i Finnmark. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringen av vedtaket. Eventuell klage skal angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og grunnene for klagen. Klagen sendes Tana kommune, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no innen 22.03.2013.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremmes skriftlig for Tana kommune.
 
De vedtatte plandokumentene er på koplingene nedenfor.
 
Kommunestyret fattet samtidig vedtak om flere forhold som er blitt aktualisert som følge av detaljreguleringen for E6 Tana bru. Dette framgår av protokollen fra møtet, jf. koplingen nedenfor.