Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunale boliger

Kommunale boliger er boliger til personer som trenger bolig av ulike årsaker. Vi har i dag ca 90 boenheter i hele kommunen, hvor de fleste har beliggenhet i Tana bru området.

Alle kommunale boliger i kommunen forvaltes av Tana kommunale eiendomsselskap KF (TKE KF). Tana kommunale eiendomsselskap er et kommunalt foretak (KF), og dermed en del av Tana kommune. Les mer om TKE KF.

Hvem får kommunal bolig?
·         funksjonshemmete og eldre med behov for tilpasset bolig
·         psykisk utviklingshemmete
·         personer med rusproblemer
·         personer som skrives ut fra institusjon, eller løslates fra fengsel
·         personer med økonomiske problemer
·         ungdom (ungdomsboliger)
·         kommunalt ansatte
 
Hvis det er flere søkere enn ledige boliger, vil det bli en prioritering mellom søkerne og venteliste ordning.
 
Dersom det i perioder er ledige utleieboliger som er forbeholdt kommunalt ansatte eller ungdom, kan kommunen leie ut disse boligene til boligsøkere på boligmarkedet i en midlertidig periode.
 
 
Krav til søker
Ungdomsboliger: Forbeholdt til ungdom i etableringsfasen som er i aldersgruppen 18 til 36 år.
 
Kommunalt ansatte: Forbeholdt til ansatte i kommunen som er uten bolig.
 
Øvrige kommunale boliger:
·         Bo i kommunen
Den som søker om et kommunalt boligtilbud må som hovedregel være hjemmehørende i Deanu gielda - Tana kommune, dvs. at søkeren må være registrert i folkeregisteret i Tana.
 
·         Uten egnet bolig
Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted.
 
·         Uten inntekt og formue som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig
Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning.
 
Du må dokumentere alle opplysninger som ønskes lagt til grunn for søknaden, og om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd.
 
Prioritering av søknadene skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering og på grunnlag av opplysningene i søknadene og ev. vedlegg/uttalelser fra øvrig hjelpeapparat.
 
·         Krav om å inngå avtale om booppfølging
Dersom det viser seg at boligsøkeren har behov for oppfølging i boligen, vil de som har anbefalt søknaden bli bedt om å medvirke til at oppfølgingen kan skje på best mulig måte både for beboer og kommunen.
 
·         Ha fylt 18 år
 
·         Uoppgjort husleie
Dersom en leietaker har leid tidligere en kommunal bolig og har restanser i husleie, skal dette innfris eller det skal inngås nedbetalingsavtale før ny leiekontrakt kan inngås.
Tildeling av boliger skjer ut fra de boliger som er ledig på det tidspunkt søknaden behandles.
 
Leieavtale
·         Du inngår leieavtale med TKE KF og leietaker.
·         Det kreves 2 måneders husleie i depositum evt. kommunalgaranti
 
Husleie
·         Husleiene i de kommunale boligene er nær markedspris. Les om gjengs leie.
·         Alle kommunale beboere kan søke statlig bostøtte.
 
Bostøtten gjør at de fleste kommunale leietakere har lave boutgifter. Se mer om bostøtte.
 
 
Søknad
Det er viktig at søknaden fylles ut nøyaktig og at det legges ved dokumentasjon der det er nødvendig f.eks legeerklæring. Klikk her for søknadsskjema. Det finnes eget søknadsskjema for omsorgs- og trygdeboliger.
 
Der hjelpetjenesten eller pleie og omsorg er involvert, skal vedtak ligge tilgrunn før tildeling av bolig kan skje. Kontakt hjelpetjenesten eller pleie og omsorg for mer informasjon.
 
Tana kommunes boligplan er retningsgivende for boligutviklingen i kommunen.
 
Har du spørsmål om bolig, ta kontakt med Jon Arild Aslaksen tlf.  464 00 259 , Øysten Dervola, tlf. 464 00 231,  sentralbord 464 00 200 eller e-post tke@tana.kommune.no