Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal planstrategi 2016-2019

Planstrategien er sendt ut på høring med høringsfrist 15. november 2016

Planstrategi er et politisk verktøy for å prioritere hvilken planoppgaver kommunen skal gjennomføre i perioden 2016-2019.

Den kommunale planstrategien skal gi en bedre og mer systematisk vurdering av behovet for planer for å møte utviklingstrekk, utfordringer, utnytte muligheter og for å oppfylle egne målsettinger for utvikling av kommunen. Gjennom den politiske behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommunenplanen eller kommunedelplaner helt eller delvis skal revideres.

Planstrategien er sendt ut på høring til nabokommuner og sektormyndigheter med høringsfrist 15. november 2016. Det tas sikte på at kommunestyret behandler planstrategien i desember 2016.

Planstrategien består av to deler:

  1. Situasjonsbilder, utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn.
  2. Vurdering av planbehov herunder:
    1. Planer som skal videreføres/revideres
    2. Planer som skal utgå
    3. Nye planbehov

Forslag til vedtak for planstrategien fremgår av kapittel 6. Det er særlig til dette kapitlet det bes om innspill til.

 

 Forslag til planstrategi vedtak:

6.4 PLANER SOM VIDEREFØRES OG REVIDERES 2016-2019

Type plan

Plannavn

 

Planlegges av

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2023

Revideres

Tana kommune, UTV

Kommunedelplan

Hovedplan for vannforsyning 2012-2017

Revideres

Tana kommune, BA

Kommunedelplan

Hovedplan for avløp 2013-2018

Revideres

Tana kommune, BA

Kommunedelplan

Folkehelseplan 2014-2016

Revideres

Tana kommune, UTV

Sektorplan

Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2014-2018

Revideres

Tana kommune

Sektorplan

Selvmordforebyggende plan 2014-2018

Revideres

Tana kommune

Temaplan

Utmarksplan

Videreføres

SEG

Temaplan

Boligplan for Tana kommune 2014-2017

Revideres

Tana kommune/TKE

Temaplan

Vei- og gatelysplan 2015-2018

Revideres

Tana kommune, BA

Temaplan

Geodataplan for Tana kommune 2015-18

Videreføres og revideres

Tana kommune, UTV

ROS-analyse

Overordnet ROS-analyse for Tana kommune 2015-2020

Videreføres

Tana kommune, UTV

 

6.5. PLANER SOM UTGÅR

Type plan

Plannavn

Vedtatt

Planlagt av

Kommunedelplan

Flerbruksplan for Tanavassdraget 2007-2016

28.06.2006

Tana kommune, UTV

 

6.6 BEHOV FOR NYE PLANER 2016-2019

Type plan

Plannavn

Planoppstart

Planlegges av

Kommunedelplan

Kulturminner og kulturmiljø

 

Tana kommune, UTV

Detaljregulering

Sieiddájohguolbba boligfelt, trinn 2

 

Tana kommune, UTV

Detaljregulering

Friluftsområder

  • Gávesluokta/Gavesluft og Gálbenjárga/Kaldbakknes
  • Sieiddá/Seida (Guolbba/ Gilbagargu)

 

Tana kommune, UTV

Detaljregulering

Gang-/sykkelsti Tana bru – Skiippagurra

 

Statens vegvesen

Detaljregulering

Gang-/sykkelsti Tana bru – Seida

 

Tana kommune, UTV

Arealplan

Kystsoneplan.

Vurdere deltakelse i felles kystsoneplan for Øst-Finnmark

 

Tana kommune, UTV. Andre kommuner i Øst-Finnmark

Høringsuttalser kan gis planlegger Frans Eriksen, tlf 464 00 271, epost: frans.eriksen@tana.kommune.no