Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv i Tana

Tana kommune er tildelt kr.1 745 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i regjeringens 4. tildelingsrunde som kom i oktober. Søknader om kompensasjon registreres i Regionalforvaltning, og frist for å søke er 30.november.

Bevilgning oktober 2021 (regjeringens 4. tildelingsrunde)

Tana kommune er tildelt kr.1 745 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Midlene er kommet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 11. oktober 2021.​ Målet med tilskuddet er å sette kommunene bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som fortsatt er rammet av pandemien, sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien.

Tilskuddet kan dekke:

 • Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen. (Et tap kan måles i form av redusert inntjening i 2020-2021 sammenlignet med tilsvarende perioder i normalår som 2019).
 • Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
 • Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.
 • Tilskuddet skal være en likviditetsstøtte og ikke dekke utviklingsprosjekter.

Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter regelverket for den nye notifiserte ordningen under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordningen.

Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist: 30. nov 2021.​

Kriterier

 1. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Tana kommune. 
 2. En forutsetning er at bedriften har hatt et inntektstap i 2020 eller 2021 sammenlignet med 2019. Det kan også gjelde deler/avdelinger av virksomheten.
 3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert. 
 4. Kommunen vil gi maksimalt kr. 250.000 i støtte per foretak.

Kostnader og tap som kan kompenseres:

 • Omsetningstap som følge av Covid-19 pandemien
 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak 
 • Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Vi ber om følgende dokumentasjon

 1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona. 
 2. Tap av omsetning i 2020 og/eller 2021 sammenlignet med 2019 (et normalår), ved å legge ved regnskap. For søkere med avdelingsregnskap må det bekreftes av regnskapsfører.
 3. Legg ved oversikt over kostnader ifølge punktliste over (kun dersom man ikke kan vise til tapt omsetning).
 4. Redegjør for kontanttilskudd fra staten i 2020 og 2021
 5. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger. 
 6. Legg ved skatteattest. 
 7. Nyetablerte firma kan legge ved for eks. budsjett for perioden kontra faktisk omsetning.

Spørsmål kan rettes til leder av utviklingsavdelingen Frank M. Ingilæ, mobil 46400260 eller til frank.ingila@tana.kommune.no

Alle søknader behandles i ekstraordinært møte i hovedutvalg for utmark og næring (HUN) i desember 2021. Møtedato er ikke fastsatt ved utlysning. 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven.