Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv runde 1-2 og 6

Tana kommune er tildelt kr 392 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i regjeringens 6. tildelingsrunde som kom i desember 2021.

Departementet har også gitt utsatt frist for fordeling av midler som ble tildelt kommunen i februar 2021 (kr 260 954) og april 2021 (kr 250 000). Fristen for Tana kommune er satt til 31. januar 2022 for disse 2 tildelingene.

Kommunen har dermed til sammen kr 902 954 å tildele i denne søknadsrunden.

Tana kommune er tildelt kr 902 954 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Midlene er kommet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021. Målet med tilskuddet er å sette kommunene bedre stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som fortsatt er rammet av pandemien, sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien.


Tilskuddet kan dekke:

Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen. (Et tap kan måles i form av redusert inntjening i 2021- 1. kvartal 2022 sammenlignet med tilsvarende perioder i normalår som 2019).

Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien.

Tilskuddet skal være en likviditetsstøtte og ikke dekke utviklingsprosjekter.

Støtten gis i tråd med regelverk for offentlig støtte, og gis etter regelverket for den nye notifiserte ordningen under kap. 553 post 68 kommunal kompensasjonsordning i statsbudsjettet 2021. Mer informasjon om ordninga finnes på departementets nettside. Søknaden fremmes på eget søknadsskjema via søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.


Søknadsfrist: 19. jan 2022.

Her sender man inn søknad : https://www.regionalforvaltning.no/Startside/VelkommenStotteordning.aspx?Forvalter=Tana+kommune#

Kriterier:

 1. Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter med forretningsadresse i Tana kommune innen bransjene servering, overnatting, arrangement, reiseliv og trening.
 2. En forutsetning er at bedriften har hatt et inntektstap i 2021 eller første kvartal 2022 sammenlignet med 2019. Det kan også gjelde deler/avdelinger av virksomheten.
 3. Bedriften må ha fast ansatte eller innleide ressurser tilsvarende minimum 1 årsverk. Små virksomheter med ansatte eller innleide der disse har hovedinntekt fra annet lønnet arbeid eller pensjon, vil ikke bli vurdert.
 4. Dersom det ikke er rom for å innfri alle søknader, settes et tak på kr. 250.000 i støtte pr foretak i denne tildelingsrunden

Kostnader og tap som kan kompenseres:

 1. Omsetningstap som følge av Covid-19 pandemien
 2. Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 3. Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 4. Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 5. Tap som følge av destruering av varebeholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans

Vi ber om følgende dokumentasjon:

 1. Beskriv likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona.
 2. Tap av omsetning i 2021 og/eller 1. kvartal 2022 sammenlignet med 2019 (et normalår), ved å legge ved regnskap. For søkere med avdelingsregnskap må det bekreftes av regnskapsfører.
 3. Legg ved oversikt over kostnader ifølge punktliste over (kun dersom man ikke kan vise til tapt omsetning).
 4. Redegjør for kontanttilskudd fra staten i 2020 og 2021. Søker oppgi om virksomheten tidligere har mottatt offentlig støtte og støttebeløpet.
 5. Legg ved dokumentasjon for permitterte og hvem som mottar dagpenger.
 6. Legg ved skatteattest.
 7. Nyetablerte firma kan legge ved for eks. budsjett for perioden kontra faktisk omsetning.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Spørsmål kan rettes til leder av utviklingsavdelingen Frank M. Ingilæ, mobil 46400260 eller til frank.ingila@tana.kommune.no


Alle søknader behandles i ekstraordinært møte i hovedutvalg for utmark og næring (HUN) den 25. januar 2021.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden, i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å gi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet.