Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronatiltak

Tana kommunstyre gjorde følgende vedtak i møte 16. april:

Tana kommune mener at koronakrisen er en trussel for store deler av næringslivet i Tana. Kommunen er bekymret for at de statlige tiltakspakkene er ikke tilstrekkelige for å hindre at alle bedrifter som i utgangspunktet hadde sunn økonomi vil overleve krisen.

Tana kommune vil ha spesielt fokus på de bedriftene som ikke får statlig hjelp, og som trenger nødhjelp for å drive videre. Det forutsettes at bedriftene hadde sunn økonomi i utgangspunktet.

Tana kommune skal innenfor anskaffelsesreglene handle lokalt for å støtte næringslivet i Tana.

For å sikre at kommunen har prosjekter klare til utbygging fremskyndes tre prosjekter.

1. For å sikre fremdrift for Joddu engasjeres ekstern prosjektleder som skal drive frem et skisseprosjekt. Kommunestyret ber formannskapet følge opp saken med prosjektlederstilling for Joddu i tett dialog med nasjonalt villakssenter for å ikke tape tid og holde tempoet trykket oppe på jobben for prosjektering av bygg.

2. Det avsettes midler for å utarbeide en tilstandsrapport med utbedringsforslag for miljøbygget.

3. HOOK bes om å fremlegge sak om bygging av ny barnehage eller renovering og utvidelse av Tanabru barnehage. Dersom ny barnehage skal bygges, bes det om at fremtidig tilbud til samiskspråklige barn beskrives.

Det kommunale næringsfondet har vist seg å være treffsikkert over tid. Det gis derfor et påfyll. Hovedutvalget HUN kan fravike de kommunale retningslinjene for næringsfond og primærnæringsfond inntil situasjonen er normalisert.

For å sikre risikovillig kapital til næringslivet gis et påfyll til Indre Finnmark Investeringsselskap som skal øremerkes Tanas bedrifter.

 

Bevilgninger:

•          Til næringsfondet                          300 000

•          Til IFI                                            300 000

•          Tilstandsrapport miljøbygget       150 000

•          Ekstern prosjektleder Joddu        100 000

Inndekning på gjøres ved å redusere budsjettert mindreforbruk med 850 000.

 

Lokale maskinentreprenører kan få færre oppdrag i 2020 enn tidligere år.

Det er etterslep på vedlikehold og behov for mindre utbedringer av jordbruksveier i Tana.

Det settes av kr 100.000 til vedlikehold av jordbruksveier. Forutsettes utført av lokale maskinentreprenører.

 

Ungjobb
Kommunestyre bevilger kroner 100.000, ekstra til ungjobb og opplæringstilskudd på kr 5.000,- pr etablert arbeidsplass. Forøvrig iht. vedtatt regelverk.

Kommunale veier
Kommunestyre ber administrasjon gjøre klart planene for utbedring av kommunale veier i Luftjokdalen, Søndre Luftjok, Masjok og Høyholmen slik at arbeidet kan igangsettes raskt når krisepakkene fra regjeringen foreligger.