Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Jakten på Tanaidentiteten

er tittelen på en masteroppgave i stedsutvikling av Frans Eriksen.
Oppgaven er en sosiokulturell studie av kommunesenteret Tana bru.

Valg av bosted er viktig og det setter rammer for våre liv. Men det er også viktig i forhold til utvikling av næringsliv og det å rekruttere og beholde arbeidskraft. Det postindustrielle samfunn innebærer at vi i økende grad må leve av andre næringer enn tradisjonelle primærnæringer og industrinæringer. Nye næringer betraktes også som viktige drivkrefter for utviklingen videre. I konkurransen om arbeidskraft og innbyggere må sted i større grad rendyrke sine fortrinn og bygge opp sin egen merkevare. Som et relativt nyetablert kommunesenter, er Tana bru uten lang historie. Det har vært oppgavens formål å forsøke og finne ut hva som kjennetegner stedet og avdekke eventuelle drivkrefter eller motstand i forhold til videre utvikling av stedet. Dette er utført ved å intervjue 14 beboere på Tana bru om forhold som går på stedsbruk, stedsbilder, stedsinteresser, tilhørighet og arenaer for samhandling og møteplass.

Stedets unike identitet kan knyttes til stedets beliggenhet ved Tanaelva og laksefisket der, som et geografisk knutepunkt i Tana og i Øst-Finnmark med nær beliggenhet til grensen til Finland, og til stedsbildene av et relativt lite og kompakt kommunesenter med et bredt vare- og tjenestetilbud, i nær tilknytning til natur og til oppfatninger av stedet som et godt oppvekststed. Dette er dominerende stedsbilder. Noen informanter mener at stedet også er flerkulturell, men her er informantene av mer ulik oppfatning. Forhold knyttet til flerkultur og forholdet mellom kommunesenteret og bygdene utpeker seg som områder med betydelig interesse- og maktkamp. Disse to forholdene kan medføre betydelig motstand mot utvikling av stedet, mens de unike stedsbildene samt et næringsliv som gjør det godt kan gi et ekstra driv i forhold til hvordan stedet bør utvikle seg videre. Dette er forhold som kommunen kan dra nytte av i forhold til videreutvikling av kommunesenteret.