Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Presentasjon av resultater.

Interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva» avsluttes.

interreg logo

Prosjektet ble igangsatt under rammene av samarbeidet i den norsk- finske grensevassdragskommisjon og har hatt finansiering bla. av EUs Interreg-program. Prosjektarbeidet startet i 2017 og avsluttes nå. I prosjektet har norsk og finsk miljøforvaltning samarbeidet omkring ulike problemstillinger som har betydning for miljøstatusen til grensevassdraget Tana. En kort oversikt per delprosjekt framgår nedenfor.

 

  1. FISKEDATABASE FOR TANAVASSDRAGET

Norske og finske forskere og myndigheter samarbeider om å samle fiskedatasett fra Tanavassdraget i en felles database. En del av databasen har allmennheten som målgruppe; andre deler er til forvaltnings- og forskningsformål. Tilgjengelig på finsk og engelsk.

 

  1. VANDRINGSHINDRE FOR FISK

En kartlegging av status for tidligere utbedrete fiskevandringshindre ble utført på finsk side i 2018. I 2019 er det utført tilsvarende kartlegginger på norsk side. En felles rapport fra befaringene er ferdigstilt. Rapporten gir en oppdatert status for arbeidene med å utbedre fiskevandringshindre ved offentlig og privat vei langs Tanavassdraget. Rapporten er på engelsk.

For norsk side bygger fellesrapporten videre på feltarbeid utført i 2015-2016. Dette arbeidet ble summert opp i en rapport som ble ferdigstilt i 2019. rapporten er på engelsk.

I tillegg er ett restaurert anlegg i Finland rehabilitert, og vandringshindre i Lišmmajohka og Vuohppejohka på norsk side er utbedret i 2019. Tiltakene vil bidra til å gjøre nye områder tilgjengelige for vandrende fisk. 

Et seminar om Vandringshindre ble avholdt i Rovaniemi, november 2017. Engelske presentasjoner er tilgjengelig på Tana kommunes nettside.

Folkemøtet 19. november 2019 om Resultater fra prosjektarbeidet “Felles miljøforvaltning langs Tanaelva” ble det gitt to presentasjoner på norsk innenfor tema vandringshindre:

Et om sidebekkenes betydning for lakseparr og erfaringer med restaurering av kulverter i Tanavassdraget:

og et som oppsummerer 20 års arbeid med vandringshinder i Tanavassdraget:

 

      3. VANNOVERVÅKNING (GENERELT OG FOR AVLØPSPÅVIRKNINGER)

I prosjektet er det utviklet et felles norsk-finsk vannovervåkningsprogram for Tanavassdraget, tilgjengelig på engelsk:

I tillegg er følgende overvåkningsaktiviteter gjennomført:

Det er også samlet data om de største avløpsutslippene til vassdraget. Faktaark om anleggene, miljøpåvirkning og kart med beliggenhet er lagt ut på den norsk-finske grensevassdragskommisjonens nettside:

 

      4. NATURMANGFOLD LANGS VASSDRAGET

Norske og finske myndigheter har utvekslet eksisterende informasjon om naturmangfoldet langs vassdraget gjennom prosjektet. 2 nye undersøkelser ble utført i 2018:

Det er utarbeidet en sluttrapport for delprosjektet, med engelsk tekst:

 

Prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanaelva» har vært et samarbeid mellom følgende:

ELY Centre, Finland,

Tana kommune,

Karasjok kommune,

Naturressursinstituttet (LUKE), Finland,

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE),

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF),

og Fylkesmannen i Finnmark (FMFI).

Statens vegvesen har i tillegg bidratt med egeninnsats.