Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til kommunens arealplan - Skiippagurra-området

Tirsdag 30. mai 2017 holdt Skiippagurra bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Skiippagurra-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel

Boligbygging

-Bevare dyrket mark. Ikke boligbygging der det er jorder.

-Området fra krysset og mot Tana bru der det er avsatt til spredt boligbygging, må kommunen legge kloakk før det bygges hus.

-Boligfelt sør for Korselva.

-Boligfelt bak gamle kafeen. Atkomst fra E6.

-Tomtene bør være større.. inntil 2 dekar.

-Dersom vi skal ha økt bebyggelse må vi ha gang- og sykkelsti til Tana bru, samt mer tilrettelegging for barn.

-Grunneiere skal fritt kunne fradelle til boligformål på egen eiendom.

-Det er viktig å skille områder for fritidsboliger og boliger.

 

Fritidsboliger

-Det bør fortsatt kunne bygge fritidsboliger i hyttefeltområdet på Seidafjellet nord for E6.

-Andre områder i kommunen som kan være aktuell: Austertana.

-Det må tas hensyn til høyde på hytter. Det er ønskelig med bare en etasje på fritidsboliger.

-Maksimal grense på bebygd areal.

-Grunneiere skal ikke fritt kunne få fradele til fritidsbolig(er) på egen eiendom.

 

Folkehelse, idrett- og friluftsformål

Viktige frilfustområder: Tomta til bygdelagshuset. Eksisterende tur- og skiløyper.

-Ikke behov for ferdselsregler i disse områdene. Kun disp. forutenom "Arctic Trail".

-Atkomstveier til elva som må sikres: Vei ned forbi Kirsten Tapio (ved Alf Erling). Veien ned ved Dagfinn Nilsen må vedlikeholdes av kommunen (gammel vei med hevd). Se kart.

-Behov for tilrettelegging av noen områder:

   - Tegnet inn utsiktspunkt i krysset ved fremtidig boligfelt.

  - Pakeringsfelt til bruk av turløyper.

  - Sette i stand lekeplass i boligfeltet.

   -Akebakke i Hofsethbakken.

   -Skøytebane

   -Parkering til utfart ved bygdelagshuset.

 

Naturmangfold, kulturmiljø og landskap

-Ikke mer bebyggelse nede ved elva.

-Gang- og sykkelsti på elvemæl.

 

Andre typer bebyggelse:

-Bobiler lokaliseres til campingplassen.

-Utsiktspunkt ved krysset (turistformål).

 

Gammebygging

- Må ikke behøve dispensasjon fra plan- og bygningsloven til å bygge gammer på alle gamle gammeplasser.

-Eksisterende gammer må få stå.

-Spesifikke krav til gammer. Åpne gammer.

 

Råstoffutvinning

Ingen massetak i området brukes av bygdefolk. Massetaket bak Gandaoavigeaidnu bør legges ned og planeres.

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Bygging i strandssonen langs sjø:

-Det bør tillates bygging der det står boliger, grunnmurer eller eksisterende tomter. Like stort areal på bolig som før.

-Det bør tillates uthus til båt (naust).

 

Bygging langs vassdrag:

- Bør ikke tillates nybygging. Det som er får stå.

- Det er behov for flere båtplasser nedover mot brua.

- Følgende områder langs vassdraget er viktig å sikre allmennheten tilgang til: Masjokelva, Luftjokelva. Hele elva.

 

Akvakultur

Det er ikke ønskelig med oppdrettsanlegg med fisk, kråkeboller og slikt. Tang er ok.