Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til arealbruk i Vestertana-Torhop-Smalfjordområdet

Onsdag 1. mars 2017 holdt Torhop bygdelag, Vestertana bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Vestertana-Smalfjordområdet. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

Torhop og Tarmfjord bygdelag hadde den 26. februar et arbeidsmøte og resultatet ble presentert på møtet 1. mars 2017. Bygdelaget har avgitt følgende uttalelse:

-Det bør lages et hytteområde på sydsiden av "Børreseneiendommen" (Doaresnjárga).

-Eksisterende boliger bør forbli boliger og ikke tillates solgt som fritidshus og det bør bli boplikt i husene.

-Det bør bli mulig å fradele arealer til boligtomter fra private eiendommer.

-Det bør anlegges parkerings-/rasteplasser ved "Gáicabáktisvingen», i Tarmfjordbotn og ved utsiktspunkter langs fylkesvei 98 og som brukes av turister i dag.

-Startpunkt for diverse naturstier bør markeres.

-Det bør lages ordnede sanitære forhold/toaletter i området, spesielt i Tarmfjordbotn.

-Grustaket på Auskarnesset bør forbli en ressurs for lokalbefolkningen.

-Det bør ikke legges til rette for oppdrett av anadrome fiskesorter i fjorden.

-Fri strandlinje

-Beskyttelse av sjølakseplasser

-I forbindelse med utvikling av Torhop havn bør det settes av områder for lagring av levende fisk.

-«Rullesteinsfjæra» må skjermes som friområdet og det bør være restriksjoner mot å hente stein i fra området.

- Det skal ikke legges åpne skuterløyper fra lokalområdet.