Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til arealbruk i Polmak-området

Mandag 13. februar 2017 holdt Polmak bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Polmak-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

Boligbygging

Beholde eksisterende boligfelt og eventuelt utvide det litt østover mot fjellet.

Gruppe 1:

-Ønsker boligbygging i boligfelt

-Felles avkjørsel er viktig å ta hensyn til.

-Grunneiere skal bare unntaksvis kunne få fradelt til boligformål.

Gruppe 2:

-Boligfeltet. Flere ledige tomter der.

-Kommunen bør tilby gratis/ledige tomter i boligfeltet.

-Boligbygging kun i boligfeltet.

- Grunneiere skal kunne fradele til boligformål på egen eiendom kun på arealer som ikke er opparbeidet.

 

Fritidsboliger

Gruppe.1:

-Ledige boliger f.eks. på nedlagte bruk må som regel ikke bli fritidsboliger.

- Fritidsbebyggelse ved nåværende hyttefelt ved Vuohppejohka ved Galdugurra.

Gruppe 2:

- Viktig å skille områder for fritidsboliger og boliger.

-Kan bygge flere der det allerede finnes hytter.

-Ingen motstand til privat hyttebebyggelse i tillegg (markert på kart med svart *).

-Seidafjellet kan være aktuell for fritidsboliger.

- Grunneiere bør kunne få fradelt til fritidsboligformål når det ikke skjer på dyrket mark.

 

Andre type begyggelse og næringsbebyggelse

- Hva med grensen. Her er det uutnyttet potensiale.

- Området ved den gamle søppelplassen kan egnes som lokalisering av bobiler, parkeringsplass.

- Campingplass for bobiler/campingvogn merket av på kart.

 

Råstoffutvinning.

-Sandtaket i Polmakdalen brukes av bygdefolket.

-Tilgang på vanlig veigrus i området. Bygdas befolkning vil ha mulighet til å hente masse til eget bruk.

 

Gammebygging

-Der hvor det er gamle gammehytter fra før.

 

Viktige friluftsområder

-Polmakskogen.

-Veien til Polmakvann.

-Hele Polmakdalen.

-Oivos.

Det er behov for ferdselsregler i disse områdene. Må være campingforbud (kun tillatt med camping med telt). Camping med vogn/bobil bør kun tillates på eget området som markert på kart. Maksimalt 5 campere om gangen.

Både gamle og unge vil ha gatelys.

 

Atkmostveier til utmark eller elva som må sikres.

-Veien til Oivos.

-Kommunen må sikre atkomst til sandstrand (markert med rødt i kartet). I dag er atkomsten stengt med gjerde som er satt opp av private.

 

Tilrettegging av noen områder:

-Vi vil ha gatelys. Stolpene står her. Både gamle og unge vil ha gatelys.

-Tilrettelegging ved badeplassen ved Polmakholmen - Sarrelatto. Større oppgradering av kommunens rasteplass der stien til badeplassen starter.

-Renovere/tilrettelegge dagens rasteplass ved Polmakelva. Renoveres, tilrettelegges og vedlikeholdes av kommunen.

-Behov for utedo ved rasteplassen.

-Tømmestasjon for toalett. Tana bru eller Nuorgam.

-Tillatelse til å lage skiløype i bygda.

 

Naturområder som må ivaretas/sikres

-Polmakdalen. Hele Polmakdalen som hensyssone i forhold til natur og friluftsliv.

 

Bygging langs Tanavassdraget, Polmakelven

Gr. 1: Ingen områder bør tillates bygging nærmeren enn 100 meter fra Tanaelva og 50 meter fra Polmakelva.

Viktig å sikre allmennheten tilgang til Tanaelva og Polmakelva.