Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til arealbruk i Luftjok-området

Onsdag 7. apri 2017 holdt Seida og Luftjok bygdelag sammen med Tana kommune et åpent folkemøte om ny eller endret arealbruk i Luftjok-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.

Områder for boligbygging

-Se kart.
-Det ønskes både spredt og regulert boligbygging.

-Bygdelaget vil heller ha boliger fremfor hytter i området.

-Grunneiere bør kunne fradele til boligformål når det ikke skjer på dyrket eller dyrkbar jord.

-Det er viktig å skille områder for boligbygging og fritidsboliger.

 

Fritidsboliger

-Et området i Luftjokdalen (se kart). Utvidelse av eksisterende hyttefelt.

-Det bør ikke tillates fritidsboliger på landbruksområder.

-Både enig og uenig i om grunneiere skal kunne fradele egen eiendom til fritidsboligformål.

 

Folkehelse, idrett og friluftformål

-Viktig friluftsområdet er merket rødt på vedlagte kart. Må vernes mot bygging.

- Der er behov for toalett i området for bobiler, campingvogner.
 

Andre typer bebyggelse

Område for bobiler ol.; Caravanklubben.

 

Gammebygging

Ønsker muligheten for å oppføre gammer. Men det må ikke være vei dit.

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag.

Det bør ikke tillates bygging i noen områder nærmere enn 100 meter fra Tanaelva og 50 meter fra Luftjokelva.
 

Innspill som berører kommunedelplan for sentrum:

-Boligbygging i Bjørkelia.
-Bygdelaget ønsker en gang- og sykkelvei fra Seida til Tana bru som ikke går langs fylkesveien men et stykke på oversiden av fylkesveien.

-Boligområde B03 i kommunedelplanen for sentrum bør omgjøres til natur-/friluftslivsformål da området er et viktig turområde.


Bygdelaget ble oppfordret på møte å skissere en trase for gang- og sykkelveien. Det kan avsettes trase til en slik gang- og sykkelvei i kommuneplanens arealdel. Det kan gi hjemmel til gjennomføring av tiltaket, men ikke hjemmelsgrunn til ekspropiering av grunn til formålet dersom det skulle bli aktuelt.