Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill til arealbruk i Holmfjell-området

Mandag 30. januar 2017 holdt Holmfjell og Gulbojok bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Holmfjrell-området. Dette møtet er en del av kommunens arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel. Det er gitt innspill om bolig- og fritidsboligområder, næringsarealer,viktige frilufts- og jordbruksområder, bygging langs vassdrag med mer.

Boligbygging

Bygdelaget ønsker videreføring av eksisterende boligfelt mot sør som planlagt av kommunen.

Tomtene i boligfeltet må være så stor at det er plass til garasje, grillhus, stabbur osv og i størrelsesorden 2-3 mål.

I tillegg til det planlagte boligfeltet er det ønskelig med spredt boligbygging.

Forhold som avstand til nabo, størrelse på tomt, høyde og størrelse på bolig, felles avkjøring ved flere tomter nær hverandre, støy, forhold til landbruk, fradeling til boligformål er viktig å ta hensyn til. Høyde på hus må ikke sperre utsikt for naboer.

Grunneiere må fritt kunne fradele til boligformål på sin eiendom.

Det må være boplikt i alle bolighus i bygda.

 

Fritidsboliger

Bygdelaget synes det er utrolig viktig at fritidsboliger blir skilt i fra bolighus.

Det er ønskelig at fritidsboliger lokaliseres til enden av Holmfjellveien, jfr. blått merke på kart. Det er ferdig vei til området.

Andre steder i kommunen som kan være aktuelle for fritidsboliger: Torhop-Vestertana langs sjøen. Gavesluft. Holmvann.

Forhold som avstand til nabo, størrelse på tomt, høyde og størrelse på bolig, felles avkjøring ved flere tomter nær hverandre, støy, forhold til landbruk, fradeling til boligformål er viktig å ta hensyn til. Høyde på hus må ikke sperre utsikt for naboer.

Grunneiere bør fritt kunne fradele til fritidsbolig på egen eiendom.

 

Råstoffutvinning

Bygdefolket bruker etablerte grustak. Ikke behov for andre massetak i nærområdet.

 

Gammebygging

Det må være mulig å bygge gamme i hele kommunen. Plass nok på fjellet.


Bygging/tiltak langs Tanavassdraget

Bygdelaget ønsker at bygdefolket kan sette opp gapahuker på elvemælen. Det er viktig for rekreasjon og trivsel.

 

Parkingsplasser, tiltak for turisme (bobiler ol.)

-Parkingsplass for skigåere: Ved siden av den eneste ledige tomta i boligfeltet. Merket rødt på vedlagte kart.

-Eksisterende pakeringsplass/elveside ved ridehall er det virkelig behov for å få satt opp wc/tømmestasjon for bo-, campingbiler og -vogner. Ser ut som et svinesti hele området. Behov for WC, søppeldunker (og tømming), tømmestasjon.

-Parkering Urabakken tilrettelegges for bobiler. Flott utsikt over elva.

 

Naturområder som må ivareta/sikres

-Furuskogen/plantefeltet bak boligfeltet må vernes.

-Gulbojokmyra

-Torvmyra

-Området rundt Abborvann.

-Det må ryddes langs Abborvannsveien opp til Gulbojokmyra. Piggtråd, netting, stolper må fjernes. Gamle rundballer.

 

Atkomstveier til elva eller utmark som må sikres

-Abborvannsveien.

-Holmfjellveien.

-Veier mot elva. Se kart. Merket blått.

 

Tilrettelegging av områder

-Vinter og sommerløyper.

-Hundeløyper. Det er viktig å få tilrettelagt for fast kjøretrase for hundekjørere. De kjører over alt. Bygdelaget ønsker en fast trase for hundekjørere.

 

Viktige friluftsområder

Løyper:

1. Skiløypa fra Aspelid til Bannegallavannet. Tur og rideløype til Bannegallemyra.

2. Bygdevei fra Abborvannsveien til Gulbojokmyra. Veien blir brukt om vinteren til skiløype og til hundekjøring. Skiløypa fortsetter fra Gulbojokmyra til Abborvannshytte og videre til Gulbojokvann.

2A. Skiløypa og tursti fra boligfeltet flyplassen til Torvmyra og videre til løype 2.

3A. Skiløype fra Abborvannshytta nordover til Boksevann og deretter til Bannegallahytta og videre til Gulbojkmyra og tilslutning til løype 1 og 2.

3B. Fra Abborvannshytta til sydenden av Gulbojkfjellet videre til Gulbojokelva hvor Masjokløypa møtes.

4. Sti sommerløype fra Gulbojokmyra til Rottvannet og videre sydover til Lille Dorresjokka.

5. Sti fra nordenden av Gulbojokmyra og sydover til Lille Dorresjokka og sydvestover til Gulbojokelva.

6. Fra hovedvei innkjørsel til Tore Kollstrand over Gulbojokelva videre til Aspelid og over Bannegallabrua til den møter Abborvannveien.

7. Sti og ridevei over Holmfjell til Masjok (allmenn ferdsel).

Atkomstveier

6. Fra bygdehuset sydover etter Holmfjellveien og til snuplass.

 


Se vedlagte kart merket med rødt.


Ferdselsregler

Det er absolutt behov for regler. Det må ikke være hindring for ferdsel på gamle stier/veier som bygdefolket har brukt i alle år. Ferdselsåre nr. 2 og 2A.

 

 

 

 

 

application/pdfKart.pdf 1.6 MB