Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innspill ny arealbruk i Masjok-området

Det er gitt innspill nye boligområder og områder fritidsbebyggelse med mere.

Torsdag 10. november holdt Masjok bygdelag og Tana kommune et møte om ny arealbruk i Masjok området. Dette møtet er en del av revideringsarbeidet med kommuneplanens arealdel. På møtet ble det gitt innspill om følgende:

Generelt

Når det gjelder byggeforbud 100 meter langs vassdrag er det ikke ønskelig med forbud alle steder. 100 meter fra elva går langt opp mot fjell langs hele Tanadalen.

Ønsker en harmonisering av plan mot Finland. Ha samme bestemmelser som i Finland.

 

Boligbygging

Områder for boligbygging se kart:

Ønsker boligområder på området avsatt til flyplass.

Avsatt areal til camping må bli omgjort til boligformål.

Det må ikke gis tomter nord for bygdehuset, mellom bygdehuset og tomtene til Oluf og Vidar Bakken. Dette området er allerede i bruk som lekeplass og skiområde. Det vil være uheldig med boliger for nært bygdehuset der det ofte er arrangementer.

Tomtestørrelse bør være minimum 2 dekar.

Private grunneiere bør få fradele til boligformål fra egen eiendom.

 

Fritidsbolig/hytter

Område: Se kart.

I nordenden av Biipovárri der det er to eksisterende hytter. Kan være flere tomter der.

Ønsker ikke en blanding av bolig- og hyttebebyggelse.

Gulbojokveien må kantklippes og ryddes. Nå gror veien igjen og det er vanskelig å brøyte der.

Fritidsboliger bør ikke tillates på dyrkbar jord.

 

Næringsbebyggelse og andre typer bebyggelse

Ønsker ikke bobilparkering, unntatt på eventuell campingplass.

 

Råstoffutvinning

Bygda ønsker grustak kun for bygdefolket i nordenden av Biipovárri (det er naturlig grustak lengre nordover enn gammelt tak).

Tilgangen til grustaket sperres med bom.

 

Friluftslivsområder

Viktige friluftslivsområder er langs Masjokelva og Tanaelva. Masjokelvas utløp viktig friluftsområde.

Biipovárri. Bygdelaget har gapahuk der. Ønsker å sette opp utedo der.

Biipojávri, Gulbojok med mer.

 

Behov for atkomst til elva (se kart)

Det er en liten vei ned mot Masjokmunningen der folk parkerer bobiler. Dette må hindres.

 

Tilrettelegging av noen områder

Det må fjernes røtter i akebakken på nordvestsiden av bygdehuset.

 

Bygdelaget har også sendt eget innspill til kommunen om fritidsbebyggelse. I tillegg har Krister Höök og Aleksander Kollstrøm gitt innspill om arealbruken i Masjok-området.