Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Innføring av ordningen med ledsagerbevis

Tana kommuenstyre vedtak i møte 23.09.10 at Tana kommune innfører ordningen med ledsagerbevis etter nærmere retningslinjer utgitt av Helsedirektoratet. Hjelpetjenesten ivaretar administreringen av ordningen.

Søknadsskjema og retningslinjer

Fylkeskommunens råd for funksjonshemmede har i brev av 07.06.10 anbefalt kommunene i Finnmark å innføre ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede. Ordningen er et gratis tiltak for funksjonshemmede som ønsker å delta på kulturelle arrangement og er avhengig av assistanse, uten å påføres merkostnader til dekning av ledsager.

Ledsagerbeviset er kostnadsfritt for den enkelte kommune og bidrar ikke til noe inntektssvikt på offentlige kultur- og fritidsarrangementer.

Bakgrunn
Ledsagerbevisordningen ble første gang lansert av Helsedirektoratet i slutten av 1990-tallet og var ment som en stimulans for funksjonshemmede til å kunne delta i det offentlige rom på linje med andre.  Dette skulle forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Erfaringene man bygget på var at funksjonshemmede i altfor stor grad ble sittende hjemme uten å ta del i aktiviteter og opplevelser som var ment for allmennheten. Dette fordi de selv måtte ta belastningen med å organisere og påkoste dette. På 1990-tallet ble dessuten nedbygging av institusjonene for psykisk utviklingshemmede og psykiatriske pasienter gjennomført og omsorgsansvaret tilfalt dermed kommunene.

Siden den gangen har de fleste av kommunene i landet innført ordningen. I Finnmark gjelder dette bare omtrent halvparten. Det er ønskelig at Tana kommune tar ordningen i bruk, ikke minst ut fra at vi har fått tilbakeført en stor andel av brukere fra den tidligere institusjonsomsorgen.

Helsedirektoratets definisjon av funksjonshemming og ledsager, gjeldende fra 01.04.2001 er som følger:

”Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.”  I retningslinjene heter det at funksjonshemningen bør være av minst 2-3 års varighet.

”Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.” Den funksjonshemmede bestemmer selv hvem som ledsager.
Ordningen innebærer ikke godtgjørelse til ledsageren med mindre denne ikke allerede er i et arbeids/oppdragsforhold til kommunen.

Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttigjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset. Ledsagerbeviset gjelder for adgang til aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene.

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.
 

RETNINGSLINJER - LEDSAGERBEVIS FOR FUNKSJONSHEMMEDE
GJELDENDE FRA 01.11.2010

1. Formål
Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den
funksjonshemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst
2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de
stedene ordningen aksepteres.

2. Funksjonshemming
Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav
til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial
tilværelse.

3. Ledsager
Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med
ordningen.

4. Ledsagerbevis
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal
gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige
transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis
utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere settes til  8 år.

5. Søknad
Den funksjonshemmede søker bostedskommunen  på fastsatt skjema om tilståelse av ledsagerbevis. Søknaden skal vedlegges passfoto. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

6. Varighet
Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset
eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.

7. Gyldighet
Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen.
Offentlig fastsatt symbol bør settes opp på steder som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan
brukes over kommune- og fylkesgrensene.

8. Klage
Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i
henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.
----------------------------------------------------------------------------
Ordningen med ledsagerbevis i Tana kommune bygger på de til enhver tid gjeldende nasjonale
retningslinjer og lokale avtaler, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 59/2010 – 23.09.2010.

- I Tana kommune gjelder ordningen på alle kommunale kultur- og fritidsarrangement. Steder som godkjenner ledsagerbevis vil oftest vise dette klistremerke med logo for ledsagerbevis.
- Ordningen gjelder også hos Veolia ved reise til/fra offentlig kultur- og fritidsarrangement. I tillegg
gjelder en tilsvarende ordning med reiser med NSB.
- Ledsagerbevis tildeles etter begrunnet søknad for 4 år om gangen. Søknaden bekreftes av fagperson innen
kommunens helse- og sosialetat (f.eks. terapeut/sykepleier/lege).
- Informasjon om ordningen og oversikt over steder som godkjenner ledsagerbevis fås ved henvendelse til Tana kommune, avdeling for hjelpetjenester, Tana helsesenter, 9845 Tana, tlf 46400380 eller Tana.kommune.no.