Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORESATTE I TANASKOLENE

Innhold

- Hva er vurdering for læring?

- Fire prinsipper for god underveisvurdering

- Praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med vurdering for læring i klasserommet

- Hva kan dere som foresatte bidra med for å styrke læringen?

Hva er vurdering for læring?

Skolene i Tana deltar i Utdanningsdirektoratets satsing på vurdering for læring. Dette er et utviklingsprosjekt som er felles for alle skolene i Tana som går over to år. Vi startet opp høsten 2016 og fortsetter jobbingen i 2017/2018.

Kort fortalt er vurdering for læring, også kalt underveisvurdering, all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva elevene kan på et gitt tidspunkt.

Mange studier har vist at måten elevene vurderes på både kan hemme og fremme læring. I Tanaskolene er vi opptatt av hvordan vurdering kan brukes som redskap for læring og det er nettopp det vi jobber med når vi jobber med vurdering for læring.

 

Fire prinsipper for god underveisvurdering

Utdanningsdirektoratet viser til fire prinsipper som er sentrale for å fremme læring. Disse prinsippene er også nedfelt i forskrift til opplæringsloven.

De fire prinsippene:

1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem (§3-1, §4-1)

2.  Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på

     arbeidet eller prestasjonen (§3-11, §4-7)

3.  Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg (§3-11, § 4-7)

4.  Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å    

     vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling (§3-12, §4-8)

Utdanningsdirektoratet  

 

Litt mer om hvert av prinsippene

Prinsipp 1: Det handler om læringsmål, vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse. Når elevene forstår hva de skal lære og hva som forventes i opplæringen kan det bli lettere å justere deres eget læringsarbeid. Læringsmålene synliggjøres på læringsplanene, på fronter og de formidles muntlig/på tavla ved oppstart av timene.

Prinsipp 2 og 3: De handler om at elevene skal få tilbakemeldinger om hva de mestrer, og de skal få råd om hvordan de kan jobbe videre for å forbedre seg (framovermeldinger). Disse meldingene skal i hovedsak ta utgangspunkt i læringsmål og vurderingskriterier som er gjort kjent for elevene på forhånd. Meldingene kan gis muntlig eller skriftlig.

Prinsipp 4: Det handler om elevinvolvering i vurderingsarbeidet. For at elevene skal kunne tenke over hvor de er i sin læringsprosess, er egenvurdering viktig. Egenvurdering vil si at eleven vurderer seg selv og reflekterer over om læringsmålene er nådd eller ikke. Elevene må lære å vurdere seg selv, slik at de får fokus på hva de skal lære og hvordan den enkelte elev skal klare å nå målene.

 

Praktiske eksempler på hvordan man kan jobbe med vurdering for læring i klasserommet

Tommel opp

Elevene lukker øynene og bruker tommelen for å vise om de har forstått oppgaven/nådd målet. Tommel opp gir seg selv, liggende tommel betyr forstår/fått til noe. Tommel ned betyr at eleven trenger hjelp. Læreren kan enkelt se hvem som er hvor uten at alle elevene ser hverandre.

Exit-kort

Elevene skriver ned på et kort hva de har lært, eventuelt hva de ikke helt har fått taket på. De leverer inn/legger i en boks på vei ut. Læreren får god oversikt og vet om klassen kan gå videre eller om temaet bør få litt mer tid. Slike kort kan også brukes som INTRO-kort for å avdekke hva som fines av førkunnskap ved starten av et emne.

To stjerner og ett ønske    

Metoden går ut på at læreren fremhever to ting som var bra og én ting som kan forbedres. Elevene kan også vurdere seg selv ut fra denne metoden.

Læringspartner

Elever kan være gode læringsressurser for hverandre. Metoden går ut på at elevene samarbeider i par, med det formål å hjelpe hverandre i læringsarbeidet. Metoden skaper aktivitet, engasjement, refleksjon og læring. En læringspartner er en medelev som elevene:

 • er sammen med i en viss periode
 • hjelper eller får hjelp av
 • gir eller får tilbakemeldinger til/fra
 • inspirerer og motiverer
 • oppmuntrer og er positiv til
 • diskuterer med
 • blir godt kjent med

 

Hva kan dere foreldre bidra med for å styrke læringen?

Forskning viser at foresattes engasjement i egne barns opplæring og skolegang har avgjørende betydning for motivasjon, innsats og læringsresultater. Som foresatte har det betydning at dere:

 • Snakker positivt om skole og læring
 • Følger med på det som kommer hjem av informasjon fra skolen
 • Hjelper barnet med å innarbeide gode rutiner for leksearbeid
 • Reflekterer sammen med barnet om hvordan han/hun jobber med skolearbeidet
 • Snakker med barnet om læringsmålene og hjelpe til å holde fokus på læring,      ikke «gjøring». Å gjøre er ikke nødvendigvis det samme som å lære.
 • Bruker tid sammen med barnet ditt, og hjelper han/henne med å jobbe med de forbedringer skolen anbefaler.
 • Tenker over at vi lærer på ulike måter. Sammen med skolen kan dere være med på å legge til rette for at barnet selv forstår hvordan det lærer best.
 • Tar kontakt med skolen dersom dere opplever at deres barn strever med å lære. Følelsen av å mestre gir barn og unge lyst til å lære mer!

 

Vil du vite mer om vurdering for læring?

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/#112162