Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om konsesjonslovverk ved eiendomsoverdragelser

Ved overdragelse av eiendom (både kjøp/gave/arv mm.) må kjøper/erverver undersøke om eiendommen er konsesjonsfri eller konsesjonspliktig. Konsesjonsloven regulerer eiendomsoverdragelser, mens Forskrift om konsesjonsfrihet mv. har listet opp ulike unntak hvor det ikke behøves konsesjon. De fleste eiendomsoverdragelser har et unntak i lovverket som gjør at de er konsesjonsfrie, men i mange tilfeller behøves det en egenerklæring om konsesjonsfrihet som sendes til kommunen.

For eiendommer hvor det må sendes inn egenerklæring blir dokumentene sendt i retur hvis de sendes til tinglysing hos Kartverket før konsesjonsfrihet er registrert av kommunen.

En eiendom kommer inn under ett av de tre regelverkene:

  • Konsesjonsfri uten egenerklæring
  • Konsesjonsfri med egenerklæring
  • Konsesjonspliktig

 

Eiendommer som er konsesjonsfrie uten egenerklæring er følgende:

  • Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
  • Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
  • Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.

 

Eiendommer som er konsesjonsfrie med egenerklæring er «Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål. Erverv fra nær familie er også unntatt fra konsesjonsplikt.»

For eiendommer som er konsesjonsfrie med egenerklæring må det sendes inn skjema Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (LDIR-360B) til kommunen.

Egenerklæringsskjema skal sendes inn ett skjema per erverver og signeres av erververen personlig.

Matrikkelnummer, areal på eiendommen med mer finnes på Kommunekart.

Oversikt over dyrket mark på eiendommen finnes på Gårdskart.

 

Eiendommer som ikke kommer inn under unntakene som er spesifisert i Konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 – 4 og § 5 nr. 1 og 2. eller Forskrift om konsesjonsfrihet § 3 har konsesjonsplikt.

For eiendommer som er konsesjonspliktige sendes skjema Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom (LDIR-359B) til kommunen.

Søknad om konsesjon har et saksbehandlingsgebyr på 2794 kr.