Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om kommunens aktivitetstilbud for eldre under koronapandemi

Dagaktivitetstildbud for eldre

Tana kommune tilbyr flere typer dagaktiviteter til hjemmeboende eldre. Eldre er definert som risikogruppe i korona pga. alder. I tillegg har mange eldre også sykdom som i nasjonale vurderinger er vurdert til å øke risikoen for alvorlig grad av koronasykdom.

Dagsenter er åpent 3 dager i uken. Det gis ukentlig tilbud til ca. 20 brukere. I tillegg har noen eldre vedtak om aktivisering hjemme. Dagsenter er foreløpig normalt åpen. Blir det er mye smitteeksponering i kommunen, er det fare for at dagsenter må stenges i perioder, i hvert fall for noen brukergrupper som vurderes som økt risiko i forhold til smittespredning. Det kan også vurderes å ha mindre grupper til stede samtidig og på den måten minke risikoen for smitte.

Kommunen har et prosjekt på gang for aktiv og meningsfull hverdag. Dette tilbudet er ikke ment bare for eldre, men for alle innbyggere som ikke bor i kommunesentrum. Prosjekt for aktiv og meningsfull hverdag har et tiltak om bygdekafeer i mange av kommunens bygder. Tiltaket er populært spesielt blant eldre, selv om innbyggere i andre alder også deltar i samlinger. Tiltaket har vært godt tilrettelagt siden sommeren med mange uteaktiviteter og ingen samlinger innendørs. Pga. økt smitte i Finnmark er tiltaket satt på pause ut året, men det planlegges å starte opp igjen på ny året.

Individuelt tilbud om aktiviteter hjemme hos brukere har høy terskel å bli stengt pga. korona.Det er relativt enkelt å tilrettelegge for enkelte brukere / ansatte slik at smittevernregler kan hensyntas.

Nye aktivitetstiltak som planlagt for 2021

Tiltak 1: sykehjem og hjemmetjenesten

Kommunen har fått tilskudd fra Fylkesmann i kr 740 000,-  tiltakspakke for sårbare eldre: « Aktivitetstilskudd og besøksvert».  Det skal ansettes i et års engasjement en aktivitør som skal jobbe både for hjemmetjenesten og sykeavdelingen.  Det er vurdert følgende oppgaver til stillingen:

- Kartlegge å evt. gjennomføre aktiviteter sammen med «Inn på tunet»- og «Ut på vidda»-tilbydere. Skape gode stunder og opplevelser for pasienter og beboere ved å bringe sauer og andre dyr til sansehagene og gjennomføre andre aktiviteter som vanligvis utføres på tunet eller på vidda)

- Lage aktivitetsplan for avdelingene og tilby aktiviteter jf. planen

- Tilby hverdagsrehabilitering og -trim på avdelingene for å opprettholde fysiske ferdigheter, fysioterapeut gir opplæringen i dette til ansatte

- Forankre rutiner som sikrer at aktivitetene blir en del av avdelingenes hverdag også etter avsluttet prosjekt

- Sikre at besøkene på avdelingene blir gjennomført på en forsvarlig måte mtp. koronasituasjon, og at besøkene blir en god opplevelse for pasient/beboer og besøkende. Vi ønsker å involvere frivillige fra Frivilligsentralen i dette arbeidet¨.

Tiltak 2: Frivilligsentralen

Frivilligsentralen har fått innvilget tilskudd i kr 320 000 på samme formål, tiltakspakke for sårbare eldre.  Planen er å ansette en prosjektmedarbeider som skal jobbe med tilrettelagte aktivitetstiltak for eldre. Mål med tiltaket er

-       Starte ordning besøksvenn

-   Aktivere og koordinere frivillig innsats som kan brukes som besøksvert i institusjon og omsorgsboliger, og til transport til og fra Hjemmetjenestens dagaktivitetstilbude

-   Skape møteplassene, også ute i bygdene, ved å aktivere og koordinere frivillig innsats. Disse kan gjerne være generasjonsoverskridende møteplasser, hvis det er mulig å få det til

Samarbeidspartnere i prosjektet vil være frivillige i kommunen, hjemmetjenesten ved dagaktivitetstilbud , omsorgsboliger, sykeavdeling og tidligere nevnt prosjektet « tverrfaglige aktivitetstiltak i Tana»

Kommunal avlastingstilbud

Per dags dato driftes kommunal avlasting normalt. Det er noen brukere/ pårørende som takker nei tilbudet pga. økt smittefare. Avlastingstilbudet tilrettelegges så langt det går an for å kunne opprettholde normalt nivå. Det er noen begrensinger for eksempel. til besøkende, her under blant annet dørkontroll, besøkene foregår på pasientrommene og at det anbefales å bruke munnbind for besøkende. Hjemmeavlasting kan også tilbys i enkelte tilfeller.

Aktiviteter på sykehjem og omsorgsboliger

Besøk, andakter og kulturaktiviteter som Bingo og konserter er for tiden stilt i bero. Det er kun begrenset tilgang til  fysioterapi, kun pasienter som har veldig stor behov til dette pga. f.eks. en akutt oppstått diagnose som er prioritert for tiden. Avdelingene er  åpen for besøkende, men  det anbefales at kun de nærmeste pårørende besøker pasientene og at det skal brukes munnbind ved besøket.  Det er begrenset tilgang til fellesarealer og besøkene foregår i pasientrommene. Avdelingene har tilrettelagt for mulighet til å bruke skype- samtale i kontakt med pasienter og pårørende. Aktiviteter utenfor avdelingen sammen med pårørende vil være mulig,