Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Informasjon om helsestasjonen

Kommunen har for tiden utfordringer med bemanningen på helsestasjonen. Dette skyldes fravær og vakant stilling. Det jobbes med å finne alternative løsninger.  Situasjonen vil trolig vare en stund fremover. Kommunen beklager at det er begrenset tilgang til helsestasjonstjenester, og utfordringer som følger av dette. Vi har dialog med fylkeslegen om situasjon og om tiltakene som allerede er iverksatt eller skal iverksettes på helsestasjonen.

Helsesøster:

Fra 1.12.17 ansettes det en 50% vikar på i helsestasjonen. Vedkommende er utdannet sykepleier og jordmor. Det er lyst ut en fast helsesøsterstilling i 100%, samt en 50% vikariatstilling på helsestasjonen. Spedbarnsvaksiner utføres for tiden av helsestasjonslege. Hørselstester og vaksinering av voksne er overført til legesenteret. Det jobbes med å finne en snarlig løsning for vaksinering av skoleelever.

Skolehelsetjenesten:

Fra uke 47 (denne uken) settes følgende spesialpedagogiske rådgiverressurser inn som en del av skolehelsetjenesten:

To timer i uken:
* Tanabru skole
Deanu sameskuvla
* Tana videregående skole
Tana Montesorriskole
* Boftsa skole (annenhver uke)

Etter avtale:
* Austertana skole
* Sirma skole

Spesialpedagogisk rådgiver utfører ikke helsesøsteroppgaver eller psykologoppgaver, men gir spesialpedagogisk rådgivning. Spesialpedagogisk rådgivning omfatter mange ting, bl.a. oppfølging av lærevansker, utviklingsforstyrrelser og psykososiale vansker.

Det finnes også andre kommunale tjenester som kan benyttes til oppfølging av skoleelever. 
I hjelpetjenesten finnes det psykologisk-pedagogisk tjeneste, psykiatritjeneste og kommunepsykolog som kan bidra til psykososial oppfølging av elever.

Kontaktperson for rådgiver og andre ressurser innen hjelpetjenester er virksomhetsleder Jakob Lanto.

Jordmortjeneste:

Kommunen har samarbeidsavtale om jordmortjenesten med Nesseby kommune. Nesseby kommune er vertskommune. For tiden kjøpes jordmortjenesten fra Vadsø. Fra 1.1.2018 ansettes jordmorvikar i Nesseby med faste kontordager i Tana.

Vaksiner:

Alle typer vaksiner har i Tana tradisjonelt blitt satt av bemanningen på helsestasjonen, med unntak av enkelte vaksiner som er blitt satt i ø-hjelpsammenheng på legekontoret.
Sesongvaksiner til voksne over 18 år som influensavaksine og pneumokokkvaksine vil nå kunne settes på legekontoret av legesekretærer. 

Vaksiner er reseptbelagte legemidler og må forskrives av lege. Ved all vaksinasjonsvirksomhet har lege ansvar for indikasjonsstillingen og for vaksinene som gis. Kommuneoverlegen er ansvarlig for at helsepersonell som vaksinerer har tilstrekkelig opplæring og nødvendige ferdigheter. Vi har legesekretærer som har bred erfaring med dette fra tidligere og vi har også iverksatt egen opplæring og lagd prosedyrer tilpasset lokale forhold for å sikre at dette skjer på en forsvarlig måte. Det er vanlig praksis ved en rekke legekontorer her i landet at legesekretærer får delegert oppgaver med å sette vaksine av ansvarlig lege. 

Vaksinasjonene vil utføres på legekontor med flere leger i umiddelbar nærhet. Vaksinasjon av barn skal fortsatt gjøres av helsestasjonen. 

Det vil også være mulighet for å få satt andre vaksiner til voksne av legesekretærer på legekontoret som for eksempel stivkrampevaksine, HPV-vaksine til kvinner og reisevaksiner. For reisevaksiner kreves samtale med lege for å avgjøre hvilke vaksiner som er aktuelle og alle vaksiner vil bli satt etter prosedyrer i samråd med lege. 

Pasienter bes kontakte legesenter på det vanlige telefonnummeret 455 177 00 eller møte opp i skranken for å bestille time for vaksinasjon. Vi ser dette som hensiktsmessige og forsvarlige tiltak for å omfordele arbeidsoppgaver fra helsestasjonen i en presset situasjon. Vi håper samtidig vi oppnår bedring av situasjonen på helsestasjonen så raskt som mulig.

 

Tana 20.11.17

Kommunalsjef for helse og omsorg                          Kommuneoverlege

Anu Saari                                                                   Kai Syverud