Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde
Planomriss

Detaljregulering for E6 Tana bru er vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Tana kommune Detaljregulering for E6 Tana bru i kommunestyremøtet 21.02.2013.
2013-02-27 Les mer....
Illustrasjon som viser den nye Tana bru i landskapet

Forslag til detaljregulering for E6 Tana bru er lagt ut til offentlig ettersyn

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljregulering for E6 Tana bru. Forslaget er på høring og til offentlig ettersyn i perioden 01.11. – 20.12.2012. Målet er å sluttbehandle reguleringsplanen i Tana kommunestyre i løpet av første kvartal 2013. Det gjør at byggestart kan skje allerede i 2014, om nødvendige midler avsettes i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Nasjonal Transportplan skal vedtas i løpet av første halvår 2013.
2012-11-01 Les mer....
Bilde av Tana bru

Forprosjektet for ny Tana bru er ferdig og offentliggjort

Forprosjektet er utarbeidet av bruseksjonen i Vegdirektoratet og beskriver brustedet, aktuelle brutyper og skråstagsbrua som er den valgte brutypen. Hele dokumentet kan leses på koplingen nederst.
2012-07-03 Les mer....