Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høringsdokument – Utbygging av bredband i Tana kommune 2019

Tana kommune har i flere perioden de siste 10 årene arbeidet med å bedre mulighetene for innbyggerne til å ha et godt og stabilt tilbud til digital kommunikasjon både gjennom fiber-/trådløs- og mobilnettet.

I Tana er det bygd ut fiberbasert aksessnett i deler av kommunen. Store deler har et aksessnett basert på radiolinje. Deler av kommunen har ikke tilgang på noen internettforbindelse. Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at publikum/kunder har tilgang til internett. Det tilbudet som finnes i store deler av Tana i dag er utilfredsstillende, lav kapasitet og lav tilgjengelighet er hovedårsaken.

For å bedre situasjonen i kommunen vil vi søke om finansiering til å bygge ut høyhastighets bredband med nedlastingshastighet på 30 mb/s med til innbyggere, næringsliv og offentlige institusjoner i områdene som i dag mangler dette. I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet en kalkyle på kostnadene på utbygging av fiber.

Tabellen viser grove kostnadsoverslag og hvilken prioritering som foreslås:

Prioriteringer

Områder

Antall kunder

Kost pr. kunde

Kostnader utbygging

1

Rustefjelbma-Sjursjok

100

40000

4000000

 

Sum

100

 

4000000

 

Utbyggingen vil være en del av kommunens prosjekt ” BEDRE MULIGHETER FOR TILGANG TIL DIGITALE TJENESTER I TANA ”, som også omfatter utbygging/utbedring av mobildekningen i kommunen.

Vi søkte og fikk tilskudd for denne strekningen også i 2018, men tilskuddet var ikke tilstrekkelig til at det var mulig å realisere utbyggingen slik planlagt. Det er avklart med Finnmark fylkeskommune at vi kan søke på samme strekningen i 2019.

Stortinget har gitt Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) oppgaven med å administrere tilskuddsordningen og søknadsfristen er 31.august

I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner.

Frist for innspill er 31. juli og innspillene sendes på e-post til postmottak@tana.kommune.no

og merkes "høringsuttalelser bredbandsutbygging".

Høringsinnspillene vil bli fremlagt for Formannskapet 22.08.2019 i forbindelse med saksbehandlingen.

Virksomhetsleder for Bygg-, anlegg-, og It-avdelingen  Bill Sørensen kan kontaktes for nærmere informasjon på telefon 464 00 300, e-post: bill@tana.kommune.no