Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Høring kommuneplanens handlingsdel 2011-2014

Kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. oktober 2011. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og omfatte alle viktig mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal legges til grunn for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Planen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i egen virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlig organer og private.
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som skal viser hvordan kommuneplanen skal følges opp de påfølgende fire år og revideres årlig. Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer.
Kommunestyret har i henhold til plan- og bygningsloven § 11-4 vedtatt at utkast til kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 sendes ut til høring og legges ut til offentlig ettersyn på  rådhuset.
Vedlagt utkast til kommuneplanens handlingsdel foreligger det tre tilleggsforslag til handlingsdelen:
·      Forslag 1 er fra Tana arbeiderparti og Tana fellesliste til punkt 9.4 Styrke bygdene og 9.5 Elva, laksen og fjorden.
·      Forslag 2 er fra Tana høyre om tillegg til punkt 9.4 Styrke bygdene og
·      Forslag 3 er fra Tana fellesliste til 9.1 Landbruk, 9.3.1 Arealbruk, 9.3.2 Vann og avløp og til 9.3.3 Trafikksikkerhet.
 
Det kan også gis synspunkter og uttalelser til disse forslagene.
Fristen for å gi synspunkter og uttalelser til gjennomføring av tiltak er satt til 1. oktober 2011.
Kommunevalg dagen er 12. september 2011. Det vil være det nyvalgte kommunestyret som skal behandle og vedta kommuneplanens handlingsdel.
Spørsmål kan rettes til saksbehandler.