Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring - Forslag til forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Karasjok og Tana kommuner

Vannskuterforskriften ble opphevet fra 1. Mai 2017. Det innebærer at det ikke lenger finnes en nasjonalt fastsatt særregulering for bruk av vannscootere. Det som nå gjelder nasjonalt for bruk av vannscooter er de generelle reglene for bruk av fartøy. Kommunene er gitt ansvaret for å regulere bruken av vannscootere i sammenheng med regulering av andre fartøy slik at de lokale interessene blir ivaretatt.

Tana og Karasjok kommuner vurderer at det er nødvendig å følge opp ansvaret som Klima og miljødepartementet har lagt over på kommunene, og følger også opp Sametingets oppfordring om å sette i verk tiltak overfor trafikk med vannskuter på Tanavassdraget.

Det er utarbeidet et forslag til forskrift om bruk av vannskuter i Karasjok og Tana kommuner som nå legges ut på høring. Forskriften er hjemlet i Motorferdselloven §4 og setter forbud mot bruk av vannskuter i vann og vassdrag i Karasjok og Tana kommuner.

Høringsuttalelser kan sendes til Tana kommune, v/Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no. Høringsinnspill kan også sendes til Karasjok kommune. Se deres nettside for dette. Høringsfristen er satt til 25. Februar.

Høringsdokumenter ligger i lenkene under:

Høringsbrev - Forslag til forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Karasjok og Tana kommuner.doc PDF document ODT document

Vedlegg 1 - Gjennomgang av lovverk som kan relateres til vannskuterbruk- og regulering for kommunene Tana og Karasjok.doc PDF document ODT document

Vedlegg 2 - Funn fra grunnlagsmateriale.doc PDF document ODT document

Vedlegg 3 - Forslag til forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Tana og Karasjok kommuner.doc PDF document ODT document