Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Høring - Forskrift om dressurområde for hund i Tana kommune

Hovedutvalg for utmark og næring vedtok 24.02.2021 å sende Forskrift om dressurområde for hund i Tana kommune på høring (sak nr 15/2021).

FeFo har gitt Tana jeger- og fiskeforening (TJFF) grunneiers tillatelse til tiltaket. Det er laget et utkast til erklæring. Se vedlegg. Vilkår i erklæringen kan endres før endelig utstedelse. I forskriften tas kravet om strømming av hund mot rein og sau bort. TJFF gis anledning til å ta avgift for bruk av området. Området blir åpent for alle (lovlige) hunder, ikke bare jakthunder.

Høringsuttalelser sendes til Tana kommune, v/Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 21. april 2021.

 

Forskrift om dressurområde for hund i Tana kommune, Finnmark og Troms

Hjemmel: Fastsatt av Tana kommunestyre (dato) med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 9 bokstav e.

§1. Opprettelse

Tana jeger- og fiskerforening har etter tillatelse fra Finnmarkseiendommen fått tildelt et nærmere avgrenset område sør for Korsbekken ved Skiippagurra til hundedressur. Området er opprettet for å utvide mulighetene til å drive dressur i deler av båndtvangsperioden.

§2. Bruksperode og lokalisering

Forskriften gjelder i perioden fra og med 10. juli til og med 20. august i et område avgrenset av Jávvájohka, kraftlinjer ovenfor Fylkesvei 895, vei og sti til Korsmyra og Korsmyra. Se kart.