Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Har du en nedgravd oljetank?

1.januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med olje. Alle som har nedgravde oljetanker bør sørge for å få disse fjernet uansett hvilket fyringsalternativ man ønsker å gå over til.

Enova gir tilskudd til fjerning av oljetank. Forutsetningen for støtte fra Enova er at du samtidig installerer og søker om støtte til en av følgende alternative varmeløsninger: luft-til vann-varmepumpe, væske-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bioovn med vannkappe. Fjernvarme godkjennes også.

1.januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med olje. Alle som har nedgravde oljetanker bør sørge for å få disse fjernet uansett hvilket fyringsalternativ man ønsker å gå over til.

Oljetanken kan representere stor forurensningsfare selv om du tror den er tom. Før oljetanken graves opp må all olje være fjernet og tanken må være renset av et firma med godkjent kompetanse. Dersom oljetanken er rengjort av firma som er godkjent for det, så kan hvem som helst grave den opp som har fått gravetillatelse fra kommunen.

Hvis det under gravingen oppstår mistanke om at det har vært lekkasje og oljeforurensning rundt tanken, så plikter huseier eller den som graver å stanse gravinga og sørge for prøvetaking iht. forurensningsforskriftens kapittel 2. Huset kan bli ubeboelig dersom det lekker olje inn under huset.

https://tilskudd.enova.no/Tiltak/2?_ga=2.169287330.287420432.1508402531-754233893.1505307583

Slik går du fram for å fjerne tanken:

  • Finn fram all informasjon du har om tanken din; alder, størrelse, type, plassering, siste tilstandskontroll o.l.

  • Bestill fagfolk til å gjøre jobben. Be gjerne om flere tilbud for å sammenligne priser. Når du bestemmer deg for hvem som skal utføre jobben for deg, er det viktig at du forsikrer deg om at de kan dokumentere nødvendige godkjenninger og kompetanse. Alt arbeid knyttet til rensing, tømming, graving, heving og transport, skal utføres av noen som er sertifisert for det.

  • Tøm tanken. Den er ikke nødvendigvis tom selv om du tror du har fyrt opp alt brenselet. Det er ikke uvanlig at en vanlig oljetank kan inneholde så mye som 300 liter restolje. Tømmingen gjøres gjerne med en sugebil.

  • Mål gassinnhold. Før tanken tømmes, må den sjekkes for gass. Det må også gjøres etter at tanken har blitt tømt. Kontrolløren utsteder da et gassertifikat som er gyldig i 24 timer.

  • Fjern tanken. Den må transporteres bort i løpet av de timene sertifikatet gjelder. Hvis ikke må det utstedes et nytt sertifikat. De som utfører jobben tar seg selvfølgelig av denne logistikken.

  • Informer kommunen. Etter at tanken er fjernet og levert til et godkjent mottak, skal du motta dokumentasjon på at alt er gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Alle seriøse virksomheter er pålagt å sende inn rapporter, men det er ditt ansvar å sørge for at det blir gjort. Derfor bør du be om å få det bekreftet – skriftlig.

    Kontakt kommunen dersom  du behøver hjelp til å få kontakt med firma som renser, tømmer og fjerner oljetanker.