Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Handlingsplan- elevenes psykososiale skolemiljø i Deanu gielda- Tana kommune

Tana kommune har vedtatt vedlagt Handlingsplan- Elevenes sitt psykososiale skolemiljø i grunnskolene i Deanu gielda-Tana kommune i Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur (HOOK) 11.09.2018. Alle skoler skal utarbeide egen utdypende handlingsplan mot krenkende atferd, mobbing, diskriminering, vold, rasisme og utestenging i skoletiden og på skoleveien.

Stortinget vedtok våren 2017 nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket trådte i kraft 01.08.2017. Handlingsplanen er utarbeidet med hensyn til endringene i kapittel 9A. Tana kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger som mobbing, utestengning, vold, diskriminering eller rasisme på skolen og på skoleveien. Kommunens og skolenes ansvar for elevenes skolemiljø er regulert av bestemmelsene i Opplæringsloven kapittel 9A.

Arbeidet med handlingsplanen ble påbegynt i august 2017 da endringen av nye kapittel 9a ble iverksatt 01.08.2017. Handlingsplanen er blitt utarbeidet og behandlet på rektormøtene høsten 2017 og våren 2018. På rektormøter deltar kommunalsjef for oppvekst og rektorer/virksomhetsledere for grunnskoler/ oppvekstsentrene. Forslag til handlingsplan ble 20.12.2017 sendt ut på høring til berørte i saken. Rektorer/virksomhetsledere på hver enkel skole/oppvekstsenter har fulgt opp saken på virksomheten. 

Alle skoler kom med innspill til handlingsplanen. Forslag til handlingsplanen med innspill ble behandlet i HOOK den 11.09.2018. Handlingsplanen ble iverksatt fra vedtaksdato i HOOK.

For mer informasjon om skolemiljø for grunnskolen, så anbefales å lese mer på nettsiden til Utdanningsdirektoratet: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/