Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Godt fornøyd med Seida skole

Seida skole er en god skole. Det var samstemmighet om dette i foreldrerådets arbeidsutvalg som holdt møte torsdag 25.november. Rådet består av klassekontaktene ved hver av klassene på skolen. På møtet kom det sterke reaksjoner på avisa Sagats sensasjonspregede oppslag om skolen den siste uka. Ingen kjente seg igjen i den virkelighetsbeskrivelse som der kom fram.

Rådmann Jørn Aslaksen ønsket å høre hvordan foreldrene opplevde skolen, og det kom fram at foreldrene var godt fornøyd med måten de ble møtt på av skolen og skolens vilje til å ta tak i problemer. Selv om flere uttrykte sinne og frustrasjon over måten den såkalte "foreldregruppa" hadde gått ut i media, ble det samtidig manet til forsiktighet når det gjaldt å ta til motmæle. Ingen ville være tjent med en krig blant foreldre i media. Det ble også sagt at det er bra for alle organisasjoner at noen ser med kritiske øyne på hvordan ting blir gjort. Dette er en forutsetning for å forbedre seg.

På møtet la rektor Else Marie Seim fram de rutiner skolen har når det gjelder foreldresamarbeid, mobbing, utagerende elever samt spesialundervisning. I forbindelse med prosjektet Zero hadde skolen blant annet brukt to år på å utarbeide en handlingsplan mot mobbing, dette sammen med fagfolk og to skoler i nabokommunen. Både elever og foreldre var trukket med i dette arbeidet. Selv om rutinene er gode, er det viktig at disse følges.

Til sist ble det lagt fram resultater fra Elevundersøkelsen i vår. Denne ble gjennomført blant alle skolens elever fra 5. - 10.trinn og viste at elevene trives godt på skolen. Bare tre av elevene hadde der uttrykt at de ikke trivdes. Til våren vil skolen også gjennomføre en brukerundersøkelse blant foreldrene.

Referatet fra møtet i foreldrenes arbeidsutvalg vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside så snart det foreligger.