Språk Språk Språk Visning: A A A A A
toppbilde

Går du med byggeplaner? Kommunen har byggeklare boligtomter ved Tana bru.

I det nyeste boligfeltet ved Tana bru, Duovvegeaidnu, er det stor etterspørsel etter tomtene. Kun tolv (12) av tomtene er ledige. Femten (15) av tomtene er allerede bebygd, mens ytterligere åtte (8) tomter er tildelt eller bortfestet. Samtidig har det vært stor aktivitet i nabofeltet, Luossa- og Diddegeaidnu. Der er det ingen ledige tomter igjen.

Vil du søke om tomt, kan du benytte standardskjemaet nedenfor som sendes pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, eller pr brev til Tana kommune, 9845 TANA. Ønsker du å drøfte tomtevalg med kommunen, kan du avtale tidspunkt med oppmålingsingeniør Veselina Jakobsen (tlf 464 00 266).

Prisen på tomtene i Duovvegeaidnu er pr i dag 215,- kr/ m2. Dette dekker kostnadene kommunen har hatt med å opparbeide feltet: Vei, vann- og avløpssystem og veilys. Det er også etablert telefon- og fibernett i feltet, som boligbyggere kan kople seg til. Tomteprisen ligger mellom kr 200.000 – 350.000, men varierer med størrelsen på tomta. I tillegg kommer en årlig festeavgift til FeFo (Finnmarkseiendommen), som er grunneier.

 Nedenfor er kopling til et flyfoto der tomtene er markert, et kostnadsoverslag, samt planbestemmelser og planbeskrivelse.

Lavenergiboliger

Tana kommunale eiendomsselskap har ført opp 4 lavenergiboliger for utleie i feltet. I lavenergiboliger er oppvarmingsbehovet redusert sammenliknet med ordinære bygg. På sikt vil det bli krav om at alle bygg føres opp med lavenergi- eller passivhusstandard. Enova har støtteordninger for bygging av slike boliger. Du kan lese mer på følgende nettsted: http://www.enova.no/finansiering/privat/programtekster-bolig/stotte-til-passivhus-og-lavenergibolig-privat/409/862/

Kommunen har også avsatt arealer for boligbygging utenfor de regulerte områdene, men her må utbyggere selv stå for alt, fra avtale med grunneier (private el. FeFo) til vei, vann, avløp og strøm. Du finner oversikt over de aktuelle arealene på følgende kopling:

http://www.tana.kommune.no/ledige-tomter-og-naeringsarealer-i-tana.4533259-51331.html

Tana kommune ønsker deg lykke til med evt. byggeplaner!