Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fylkesmannen har gitt tillatelse til forskningsfiske i Tanavassdraget

Fylkesmannen har gitt Narve S Johansen m/medhjelpere har med hjemmel i Lakseloven av 15. mai nr 47 § 13,
jamfør Naturmangfoldsloven § 18,jamfør Kgl. Res. av 27. november 1992, jamfør Forskrift fiske i Tanaelvas fiskeområde § 28, fått tillatelse til å fange anadrome laksefisk og innlandsfisk uavhengig av forskrifter eller forbud fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrifter som gjelder for anadrom fisk og innlandsfisk. Det kan benyttes elektrisk fiskeapparat, not, garnredskaper, teine, ruse og annet i fisket.

Tillatelsen er gitt for å øke kunnskapene om fisk i vassdraget både fordi kunnskap kan bli etablert som resultat av tillatelsen og fordi kunnskapen som finnes er mangelfull. Tillatelsen er vurdert etter prinsippene i Naturmangfoldloven § 8-12. Tillatelsen vil ikke føre til nevneverdig negativ effekt i fiskesamfunnene fordi uttaket blir lite i forhold til bestandenes størrelse.

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
Fylkesmannen i Finnmark og de som har rett til å fiske med garn og stang skal varsles før fisket starter
Fiske med elektrisk fiskeapparat skal bare utøves av person som har fått opplæring i bruken av apparatet
Tiltak skal ufføres for å hindre spredning av smitte i, innen og ut av vassdraget
SNO og politi skal informeres om når fisket pågår
Resultatene fra fisket skal rapporteres eller være del av samlerapporter
Dette er et enkeltvedtak som det kan klages på innen tre uker fra brevet er mottatt.

Begrunnet klage sendes Miljødirektoratet via oss.

Med hilsen

Geir Østereng    seksjonsleder           

Harald Muladal  fiskeforvalter