Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Framtidig ride- og motorsportsanlegg i Holmfjell?

Tana Kjøre- og rideklubb og Tana Motorsportsklubb har gått sammen for å få realisert et felles ride- og motorsportsanlegg på det gamle forsvarsanlegget, gnr. 15/1/2 på Holmfjellsletta.
Snøscooter

Det omsøkte tiltaket er såpass omfattende at kommunen i forhåndskonferanse med lagene anbefalte en felles reguleringsplan for anlegget. Tana kommune behandlet saken i fast utvalg for plansaker den 04.12.2008, og det ble der fattet følgende:

Vedtak
”Fast utvalg for plansaker stiller seg positiv til en omdisponering av arealet til det gamle
forsvarsanlegget i Holmfjell.
 
Planutvalget anbefaler at Tana kjøre- og rideklubb og Tana motorklubb utarbeider privat forslag om regulering for en samlokalisering av ride- og motorsportsanlegg på eiendommen gnr. 15/1/2 i Holmfjell samt parseller utskilt fra denne eiendommen. Før reguleringsarbeidet varsles, vil kommunen gjennomføre forhåndshøring med offentlige myndigheter og berørte lag/ foreninger for å få avklart om reguleringsarbeidet bør igangsettes.
 
Tana kjøre- og rideklubb og Tana motorklubb må selv utarbeide privat forslag om regulering, men kommunen vil kunne være behjelpelig i kontakten med offentlige myndigheter og lag/foreninger. Det inngås skriftlig avtale med kommunen om klubbenes og kommunens respektive ansvar. Rådmannen får fullmakt til å inngå denne avtalen.
 
Det forutsettes at Tana Idrettsråd holdes orientert om hele prosessen.
 
Før prosessen videreføres bør flere forhold tas med i betraktning som:
- Mattilsynets krav om støy i forhold til dyr
- Kostnader for eventuelt kjøp av nødvendig areal”
 
Tana kommune gjennomfører nå en forhåndshøring for å få synspunkter på reguleringsspørsmålet. Saken er sendt til både naboer, berørte bygdelag og offentlige myndigheter.