Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Fristen for å uttale seg til planforslaget er 3. januar 2014

Forslag til reguleringsplan for Harrevann friluftsområde er ute til høring og offentlig ettersyn

 

Planavgrensing Harrevann friluftsområde
Planavgrensing Harrevann friluftsområde

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges Detaljregulering for Harrevann friluftsområdemrådet ut til offentlig ettersyn i perioden 5. november 2013 – 3. januar 2014. Reguleringen er varslet i brev av 21.10.2010.

Formålet med planen er å tilrettelegge et friluftslivsområde ved Harrevann på en slik måte at det er tilgjengelig for alle og bidrar til å stimulere til økt friluftslivsaktivitet. Planen skal også ta hensyn til naturen og til landbruk og reindrift i friluftsområdet. Tiltak skal være utformet på en naturvennlig måte.

Med utformet på naturvennlig måte menes at tiltak skal bidra til å ivareta opplevelseskvaliteter, føre til minst mulig miljøbelastning og ikke føre til unødig inngrep i naturmiljøet og kulturlandskapet.

Arealbruken vil være i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 om arealformål være:

1) Bebyggelse og anlegg med opplisting av tillatt bebyggelse og anlegg, leirplass og naust

2) Samferdsel med underformål, vei og parkeringsplasser

3) Grøntstruktur med underformål naturområde og friområde

4) Landbruksformål, herunder jordbruksvei

Høringsuttalelser sendes innen 3. januar 2014 til Tana kommune, 9845 TANA el. til postmottak@tana.kommune.no.

 

Det vil bli holdt et åpent møte om planen tirsdag 19. november kl. 18.00 på Tana rådhus.

Presentasjon av planforslaget fra møtet 19. november finnes vedlagt artikkelen nederst.