Language Language Language Visning: A A A A A
toppbilde

Forslag til forskrift om skuterløyper på høring

Tana kommune har utarbeidet forslag til ny forskrift om skuterløyper. Forslaget sendes nå på høring med høringsfrist 20.november.

Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) vedtok i sitt møte den 6.oktober 2016 å sende forslaget til forskrift på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i perioden 10.10. - 20.11.2016. Hovedmålet for kommunen har vært å få forskriftsfestet eksisterende løyper og vannene det kan rastes på, for at de skal kunne brukes kommende vintersesong. Det er også foreslått noen endringer i eksisterende traseer.

Høringsdokumentet på koplingen nedenfor beskriver endringene som er foreslått i eksisterende løypenett, og konsekvensene for ulike interesser. Vedlagt er også forslaget til forskrift, kart, støyutredning og innspill som er kommet til kommunen i arbeidet med revisjonen. Vi ber om tilbakemelding på forslaget innen 20.november 2016.

Endringene i motorferdselsloven og motorferdselsforskriften som ble vedtatt i 2015, innebærer at det eksisterende løypenettet i Tana må tas opp til ny revisjon og fastsettes på nytt i sin helhet. Det er krav om at det skal fastsettes bestemmelser for bruken av løypene, herunder fartsgrenser og kjøretider. Det stilles krav til kommunene om merking av og informasjon om løypene, men kommunene gis også anledning til å kreve brukerbetaling til dekning av driftskostnader.

Det er krav om at kommunen skal utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. Med influensområdet menes området som blir påvirket av at snøskuterløyper etableres, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Utredningene og vurderingene framgår av det vedlagte høringsdokumentet.

Hovedutvalget for utmark og næring (HUN) vedtok rammene for arbeidet med forskriftsrevisjonen den 13.04.2016. På bakgrunn av disse føringene har Tana kommune utarbeidet et forslag til forskrift med tilhørende høringsdokument som ble vedtatt av HUN i møtet 06.10.2016. Forslaget sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i perioden 10.10. - 20.11.2016.